Банкеръ Daily

Новини

Ще си сътрудничим със Сирия в сферата на околната среда

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между България и Сирийската арабска република в областта на опазването на околната среда.
Министърът на околната среда и водите е упълномощена да подпише документа от името на България. До момента между двете държави няма установено сътрудничество в областта на околната среда. Динамичните промени в световен мащаб, както и проблемите, произтичащи от глобализацията, налагат правителствата и обществото все повече да се ангажират и да полагат съвместни усилия, както за интегрирането на екологичната проблематика във всички сфери на стопанската дейност, така и за постигане на целите на хилядолетието за развитие.
Сирийската страна проявява интерес за сътрудничество в определени сфери като борба с опустиняването, изменението на климата и опазването на биологичното разнообразие, използване на възобновяема енергия, рационална употреба на природните ресурси, по-специално водните ресурси, управление на твърдите отпадъци, развитие на екотуризъм, предотвратяване на индустриално замърсяване и др., в които България би могла да бъде полезна със своя опит ноу хау.
Меморандумът представлява рамково споразумение за сътрудничество в областта на опазване на околната среда. Той няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Разходите по прилагане на Меморандума ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на околната среда и водите. Срокът на действие на документа е пет години като има предвидени клаузи за неговото изменение, допълнение и влизане в сила. Меморандумът ще бъде подписан на български, английски и арабски език.

Facebook logo
Бъдете с нас и във