Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ ПРОМЕНЯТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Директорът на дирекция „Стратегическо планиране и управление” в Министерския съвет Снежана Димитрова откри заключителната конференция, на която бяха представени резултатите от проекта „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация”. Форумът събра представители на бизнеса и на държавната администрация, членове на съвети, секретариати на съвети и неправителствените организации. В нея се включиха още Ангел Иванов, заместник-министър на държавната администрация и административната реформа, висши държавни служители и представители на бизнес и неправителствени организации. Основни говорители бяха и изпълнителите - „Индъстри Уоч Груп”, „Ита Трейд ООД” , „София Консултинг ООД”, които представиха организацията и начина на работа при изпълнението на проекта. Те обсъждаха редица промени в нормативната уредба за консултативните съвети и Закона за администрацията, които ще бъда предложени като следствие от анализа, направен по проекта.
След изпълнението на проекта държавната администрация стана по-разбираема и прозрачна за хората, за които работи, изтъкна Снежана Димитрова при откриването на форума. Като основна задача пред проекта тя открои осъществяването на по-добра вътрешно-административна координация за сътрудничество на държавната администрация с бизнеса и структурите на гражданското общество. В изпълнение на тази цел е създаден портал, в който могат да се намерят съвети и информация за решенията, които взимат различните съвети.
В рамките на проекта са разработени конкретни предложения за промяна на нормативната уредба. Експертът Мария Казанджиева посочи някои от предвидените законови промени. Предвижда се да бъдат закрити съветите – „Национален съвет по читалищно дело”, „Национален съвет по равнопоставеността на мъжете и жените”, „Съвет за чуждестранни инвестиции и финансиране”, както и „Съвет по държавен вътрешен финансов контрол”. Съгласно промените консултативните съвети ще се създават от правителството. В съветите ще могат да участват, както представители на държавата, така и такива на неправителствените организации. Те ще могат да формират и структура на наблюдатели, които обаче са без право на глас.
Лъчезар Богданов от „Индъстри Уоч Груп” направи предложения за усъвършенстване на нормативната уредба и практиките на консултативните съвети, които трябва да са: разработване на критерии и стандарти за участие в съветите по отношение на ниво на представителност, мандатност, правомощия за определяне на членовете и др.;
изработване на типология на консултативните съвети и типология на СГО, на критерии за включване на отделните типове СГО според типа на консултативния съвет, на конкретни механизми за реализиране на участието на СГО в работата на консултативните съвети и др.
В докладите на „Индъстри Уоч Груп” са формулирани препоръки за оптимизация на консултативните механизми, както и предложения за преобразуване, за сливане на съвети и за закриване на онкретни съвети. Изготвен е и примерен Правилник за устройството и дейността на консултативен съвет.
Общ бе изводът, че успешното приключване на този и други проекти допринасят за оптимизацията работата в държавната администрация и внедряват добрите европейски практики у нас.
Проектът „Съвместни действия за по-добри резултати – усъвършенстване на координацията в държавната администрация” е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Целта му е постигане на по-ефективна вътрешно-административната координация и по-качествено сътрудничество на държавната администрация с бизнеса и структурите на гражданското общество. Той се фокусира върху анализ на законодателството и стратегическите документи, свързани с консултативните съвети. За да бъде подобрена прозрачността и отчетността, се разработи портал www.saveti.government.bg, в който консултативните съвети да публикуват информация за дейността си. Това е портал на 59–те консултативни съвети, който осигурява техническа възможност на държавните институции на централно и регионално ниво ефективно да взаимодействат помежду си, както с гражданите, така и с бизнеса, за извършване на консултации в областта на административното управление. Порталът е публичен и до него имат достъп всички заинтересовани лица.
Проектът е насочен в разработването на предложения за оптимизиране на дейността на съветите и при нужда от закриване на съвети, които са изчерпали функциите си, или за сливане на съвети с припокриващи се функции. Общата стойност на проекта е 599 089 лв. Крайният срок за изпълнението му е юли 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във