Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ ОВЛАСТЯВАТ МЕНИДЖЪРИТЕ ДА УВЕЛИЧАВАТ КАПИТАЛА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК ДО 2 МЛН. ЛВ.

Гоце Делчев Табак АД - Гоце Делчев свиква извънредно общо събрание на акционерите на 9 ноември 2007 г., съобщиха от БФБ-София. То ще обсъди предложените промени в устава на дружеството. Проекторешението предвижда включване на текст, който да овластява съвета на директорите да увеличи уставния капитал на дружеството до 2 млн. лв. чрез издаване на нови акции за срок от пет години от вписване на изменението на устава в търговския регистър, при спазване изискването на чл. 192, ал. 3 от Търговския закон.
Освен това трябва да се направи избор на регистриран одитор и да се гласуват промени в органите на управление на дружеството. Проектът за решение предвижда освобождаване от длъжност всички членове на сегашния състав на съвета на директорите. Предложението е за избор на нов състав на съвета от трима членове за срок от пет години.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 27 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред. Поканата за събранието е публикувана в Държавен вестник. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 24 октомври.
През август Булгартабак Холдинг АД продаде мажоритарния си дял - 78.27% от капитала на тютюневата фабрика за 2.28 млн. лева. Купувачът - Престиж Бизнес-93 ООД - Благоевград, по-късно прехвърли 28.775% от капитала и намали участието си до 49.496%, което го освободи от задължението да отправи търгово предложение към миноритарните акционери на Гоце Делчев Табак.
За шестмесечието на тази година фабриката намали загубата си до 232 хил. лв. при отрицателен финансов резултат за същия период на 2006 г. от 709 хил. лева. Нетните приходи от продажба на продукция отбелязаха също спад до 1.778 млн. лв. спрямо 6.617 млн. лв. година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във