Банкеръ Daily

Новини

Шивашката фирма Мизия-96 печели от износ на мъжки облекла

Плевенската фирма Мизия-96 изнася мъжки облекла за страните от Европа. Основни клиенти на дружеството са водещи фирми от Европейския съюз, като: Ван Гилс - Холандия, Акорд - Словакия, Индустриал Панталонера - Испания, Диалтекс - Франция, Фешън Груп Хелас - Гърция, Хайнике и Клапрот - Германия, Бот и Диец - Германия, Густав Валер - Германия, Бициани - Гърция и други.
По тази причина и през 2010 г. фирмата приключи с положителен финансов резултат в размер на 151 хил. лв., който три пъти по-висок спрямо отчетения преди година. Общо приходите от дейността са 10.959 млн. лв., като те са от продажба на продукция (10.768 млн.), на стоки (95 хил.) и от други приходи за 86 хил. лева.
През изминалата година 97.74% от произведената от Мизия-96 продукция е предназначена за износ. В сравнение с 2009 г. постъпленията са увеличени с 4.068 млн. лв. в резултат на преодоляване на икономическата криза и в края на декември са на стойност 10.711 милиона.
Извършените разходи през 2010 г. са за 10.808 млн. лв., от които разходите по икономически елементи са в размер на 10.710 млн. лв., а финансовите разходи - 98 хил. лева. Разходите за основна производствена дейност са увеличени с 3.922 млн. лева.
Разглеждайки разходите по икономически елементи естествено най-голям е делът на разходите за материали - 40.35 процента. Втори по значимост са разходите за заплати - 32.52 на сто. През 2010 г. са начислили разходи за възнаграждения за 3.483 млн. лв., в т. ч. за основна заплата - 2.582 млн., за допълнителни и други възнаграждения - 541 хил., за допълнителен платен отпуск - 210 хил., и за обезщетения - 150 хил. лева.
Дружеството финансира дейността си основно със собствен капитал и банкови заеми за закупуване на машини, оборудване и гладачна техника за шевното производство. През отчетната година са направени инвестиции в размер на 126 хил. лв., като е закупен е програмен продукт Гербер за производството.
Финансовата състоятелност на дружеството е тясно свързана с размера на вземанията. През 2010 г. фирмата приключи с краткосрочни вземания за 2.252 млн. лв., в т. ч.: вземания от клиенти - 2.043 млн., невъзстановено ДДС - 174 хил., и предоставени аванси - 35 хил. лева.
Краткосрочните задължения също не са малки и възлизат на 3.807 млн. лв., от които към доставчици - 1.786 млн., персонал - 348 хил., задължения към осигурителни предприятия - 219 хил., данъчни задължения - 64 хил., и други - 771 хил. лева.
През отчетната 2010 г. в Мизия-96 са произведени 460 805 изделия, в т.ч. мъжки костюми - 99 818 бр., мъжки сака - 96 936 бр., мъжки панталони - 232 113 бр., мъжки костюм с жилетка - 4 009 бр. и други облекла - 27 929 броя.
Като най-важна задача в условията на засилена конкуренция в шивашкия бранш и на икономическа криза от Мизия-96 отбелязват запазване и разширяване на позициите си на чуждестранния пазар. А за постигане на това през 2011 г. са планирани инвестиции за продължаване обновяването на машинния парк със собствени и привлечени средства.
Заедно с това от Мизия-96 предвиждат саниране на производствената сграда и завършване климатизацията на производствените зали.
Мизия - 95 АД контролира 45 700 бр. акции, представляващи 65.07% от капитала, а Христофор Петков Дочев държи 9 568 броя, или 13.62 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във