Банкеръ Daily

Новини

ШАБЛА РАЗРАБОТИ ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ МЕСТНОСТТИ

Шабла започна работа по проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът се изпълнява в партньорство с Областен съвет на област Вастра Гьотланд, Швеция и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.2: „Междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.2-01/2008. Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.2-01/2008/043 на обща стойност 262 616 лв. и срок на изпълнение 12 месеца.
Общата цел на проекта е да допринесе за модернизиране на общинското управление на защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, в рамките на правомощията и отговорностите на общината, според действащото в България законодателство, чрез механизмите на междурегионалното сътрудничество и прилагането на успешни и добри европейски практики.
Специфичните цели са да се осъществи трансфер на ноу-хау и обмен на добри практики в управлението на защитени местности с Област Вастра Гьотланд – Швеция и да се актуализират стратегически общински документи за управление на защитени местности.
Целевата група по проекта включва общинската администрация и местните кметства в Община Шабла, експертите в сферата на защитените местности, природозащитниците, нестопанските организации, работещи в сферата на регионалното развитие, опазване на природата, туризма.
Основните дейности, предвидени за изпълнение в този проект за междурегионално сътрудничество са: Семинар на тема „Устойчиво управление на защитени местности”, който ще информира целевата група за управлението на защитени местности и за добрите европейски практики в тази сфера, ще предостави познания конкретно за практиката в Област Вастра Гьотланд и ще позволи установяването на контакти и обсъждане на бъдещо сътрудничество между Община Шабла и Областен съвет на област Вастра Гьотланд; Учебно посещение в Област Вастра Гьотланд, Швеция за представители на общинската администрация, което ще допринесе за разширяване на контактите между двата региона, ще бъде форум за обмен на идеи за бъдещо развитие на сътрудничеството, ще се установят контакти с местни институции в сферата на управлението на защитените зони и развитие на туризма. Участниците ще имат възможност да опознаят природната забележителност езеро Хорнборга и как тя се управлява, да се запознаят със стратегическите документи и на място да видят по какъв начин се прилага регионалната политика за насърчаване участието на местната общност в процеса на вземане на решения, свързани с мениджмънта на защитени местности и свързания с тях туризъм; Ще бъдат актуализирани и ще се разшири обхватът на съществуващите стратегически документи на Община Шабла за управление на защитени местности; Ще се разработят мастърпланове на Шабленско и Дуранкулашко езеро, които ще се съобразят с разпоредбите на българското законодателство за опазване на околната среда и управление на защитени местности и влажни зони.
Основен резултат от изпълнението на проекта ще бъде създаването и обмена на иновативни практики, приложени на базата на сътрудничеството между община Шабла и област Вастра Гьотланд – Швеция, свързани с управлението на защитени местности и превръщането им в атрактивни дестинации за устойчив екологичен туризъм.
Ще се разработят съвременни планове за управление на териториите на защитените местности – т.нар. мастърпланове, които са чудесен инструмент за последващо развитие, осъществяване на проекти и идеи, привличане на инвеститори, посетители и общ просперитет на територия на Шабла, в полза на местната общност.
Изключително важен резултат от проекта, който ще гарантира и неговата устойчивост са работните проекти и тръжната документация за последващ избор на изпълнител, предпоставка за кандидатстване и осигуряване на финансиране. Изборът на обектите, които да бъдат проектирани ще се извърши в сътрудничество с партньорите от Швеция, на база на техния опит и програмата за възстановяване на езерото Хорнборга, реализирана през последните години. Не на последно място е и формирането на устойчиво, стратегическо сътрудничество с партньорите от Швеция, с потенциал да бъде развивано и в други посоки, в полза на двете институции и местните общности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във