Банкеръ Daily

Новини

Са­мо 30 хил. то­на зър­но лип­с­ва­ли от ре­зер­ва

Са­мо 30 хил. т зър­но лип­с­ват от скла­до­ве­те на Дър­жав­ния ре­зерв, обя­ви след сре­ща­та си с пре­ми­е­ра Си­ме­он Сак­с­ко­бург­гот­с­ки пред­се­да­те­лят на вре­мен­на­та ан­кет­на ко­ми­сия Пла­мен Мол­лов. То­ва ко­ли­чес­т­во, спо­ред не­го, не е го­ля­мо пред­вид фак­та, че от 1997 г. на­сам 70-80 хил. т еже­год­но лип­с­ват от си­ло­зи­те.
До пе­тък (16 ап­рил) ог­ла­вя­ва­на­та от не­го ко­ми­сия ще е го­то­ва с окон­ча­тел­ния си док­лад. Той ще съ­дър­жа пред­ло­же­ние за се­зи­ра­не на про­ку­ра­ту­ра­та за драс­тич­ни­те слу­чаи на из­точ­ва­не на за­па­си­те от зър­но, как­то и за про­ме­ни в за­ко­на, по кой­то ра­бо­ти аген­ци­я­та. Ръ­ко­вод­с­т­во­то й обе­ща да по­ис­ка про­ме­ни в На­ка­за­тел­ния ко­декс, спо­ред ко­и­то зло­у­пот­ре­ба­та със сто­ки от ре­зер­ва ще се счи­та за кри­ми­нал­но де­я­ние.
Пре­ми­е­рът е от­х­вър­лил пред­ло­же­ни­е­то на де­пу­та­ти от БЗНС-На­ро­ден съ­юз да бъ­де от­ме­нен без­мит­ни­ят внос на браш­но от Тур­ция. Спо­ред Пла­мен Мол­лов им­пор­тът е изиг­рал сво­я­та ро­ля за ста­би­ли­зи­ра­не­то на па­за­ра и не­дос­ти­гът на пше­ни­ца ве­че е пре­о­до­лян.

Facebook logo
Бъдете с нас и във