Банкеръ Daily

Новини

С увеличение на приходи си Булгари резерв пропъртис сви загубата

Съгласно междинния счетоводен отчет на Булгари резерв пропъртис АДСИЦ - София към 30 септември финансовият резултат на дружеството е загуба, която обаче намалява до 53 хил. при 143 хил. лв. за 2009 година. Общите приходи от дейността нарастват до 2.365 млн. при 1.459 млн. преди година, като те са основно от продажба на стоки. Оперативните разходите на дружеството за периода също растат (с 810 хил. лв.) и в края на септември те са 2.418 милиона. Най-голям дял се пада та балансовата стойност на продадени активи (без продукция) - 2.250 млн., както и за същия период на предходната година(1.456 млн. лв.).
Предметът на дейност на дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
В тази връзка някои основните рискове пред фирмата са свързани с неблагоприятни изменения на пазарните цени на недвижимите имоти и със строителството. Финансовите й резултати са изложени на опасност и при забава при придобиването на имоти или реализацията (продажбата) на вече придобити имоти или купуването на неликвидни имоти. Дружеството е зависимост и от коректността на наемателите на недвижимите му имоти.
Татяна Крапивченко и Димитър Илиев си поделят по 50% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел, който е в размер на 650 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във