Банкеръ Daily

Новини

С промени в Закона за КФН се въвежда новата европейска институционална рамка на финансовия надзор

nbsp;Правителството предлага промени в Закона за Комисията за финансов надзор (КФН), за да го синхронизира с европейското законодателство по отношение институционалната рамка на финансовия надзор. Новите норми са в директива от 2010 г., свързана с правомощията на три европейски надзорни органа ndash; Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари, които са част от Европейска система за финансов надзор (ЕСФН).С оглед постигане на максимална съгласуваност в действията на компетентните органи в отделните държави-членки, което е една от основните цели на директивата, в законопроекта се въвежда принципното задължение за сътрудничество и предоставяне на информация от КФН на Европейската комисия, европейските надзорни органи и Европейския съвет за системен риск. Регламентира се включително и предоставянето от КФН на информация, представляваща професионална тайна, необходима на новите надзорни органи за изпълнение на функциите им.Конкретните задължения за КФН са разписани като част от специалното законодателство, а именно в Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.Регламентирани са процедурите, които ще се спазват, когато Комисията за финансов надзор и надзорен орган от друга държава-членка имат разногласия при решаването на процедурен въпрос или въпрос по същество при прилагането на акт на европейското право.В законопроекта са предвидени и норми, които съобразяват националното законодателство с Препоръка 2009/384 на ЕК относно политиката на възнагражденията в сектора на финансовите услуги. За тази цел в специалните закони са въведени изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване, застрахователите и презастрахователите, инвестиционните посредници, управляващите дружества и инвестиционните дружества да създадат, поддържат и оповестяват политика за възнагражденията на работещите за тях лица. Предвидени са и норми, които съобразяват националното законодателство с препоръки на ЕК относно възнагражденията в сектора на финансовите услуги и относно възнагражденията на директорите на публични дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във