Банкеръ Daily

Новини

С ГОДИНА СЕ УВЕЛИЧАВА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Правителството удължи срока на действие на Националната програма за управление дейностите по отпадъците (2003-2007 г.) чрез актуализация и продължаване изпълнението на Плана за действие към нея през 2008 г., съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Националната програма за управление на дейностите по отпадъците има за цел чрез прилагане на интегрирана рамка за управление на отпадъците да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, да подобри ефективността на използване на ресурсите, да увеличи отговорностите на замърсителите, да стимулира инвестициите за управление на отпадъците.
Разработването на новата Национална програма за следващия програмен период до 2013 г. се извършва с техническа помощ от холандското правителство и се очаква да приключи в средата на 2008 г. Това налага удължаване срока и актуализиране за 2008 г. на Националната програма 2003-2007 г.
Планът за действие за 2008 г. е съобразен изцяло с целите и приоритетите на НПУДО 2003-2007 г. Той не съдържа нови предложения за започване инвестиционни мерки. В него са включени мерките и дейностите, чието изпълнение не е завършило и ще продължава през 2008 г., добавени са и мерки, свързани с управлението на отпадъците от излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, във връзка с приетата през 2006 г. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и мерки от проекта на Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране.
Един от приоритетите ще бъде ограничаване на количеството на отпадъците, предназначени за окончателно обезвреждане чрез оползотворяването им, извличането на суровини и енергия от тях и използването им като допълнителен ресурс за националната икономика, както и увеличаване на количеството на оползотворяваните отпадъци от страната чрез ограничаване на вноса на отпадъци само за преработване и при наличие на договор с крайния потребител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във