Банкеръ Daily

Новини

С 48% СА СПАДНАЛИ ПРИХОДИТЕ НА ВЕЛБЪЖД ТАЗИ ГОДИНА

Финансовият резултат на Велбъжд АД, Кюстендил, за първото тримесечие на 2009 г. е загуба в размер на 107 хил. лева. Към 31 март компанията има задължения към свързани предприятия в размер на 441 хил. лева. Съществено са намалели, както и прекратени взаимоотношенията с някои клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на предприятието за последните три години, поради конкуренцията на пазара. В резултат на световната финансова криза е настъпило значително изменение в обема на поръчките по пазари и продукти, реализиран към края на отчетното първо тримесечие спрямо същия период на 2008 година. Общо приходите от продажби на продукция са спаднали с 48% за посочения период, като най-осезаемо е изменението в групата на приходите от продажби за държави-членки на Европейския съюз. За отчетния период няма реализирани продажби от износ за Евросъюза спрямо 98 хил. лв. през същия период на 2008 година.
С 84% намаляват приходите от продажби на продукция за държави извън Евросъюза спрямо година по-рано до 38 хил. лева. Сравнението на приходите от продажби по артикули на вътрешния пазар показва, че за посочения период няма съществено изменение спрямо приходите от продажби на вътрешен пазар през първо тримесечие на 2008-а. Преустановен е износа както на ленти, така и на камгарни и полукамгарни прежди за държави-членки на Европейския съюз.
Предметът на дейност на Велбъжд е свързан с производство и търговия в страната и чужбина на вълнени и вълнен тип прежди и изделия от тях, както и извършване на обучение за професионална квалификация. Към 31 март наетите в предприятието по трудово правоотношение лица са 88, в т.ч. пет са майките (към 31 март 2008 г. - 221 лица са имали трудови правоотношения с фирмата, в т.ч. девет майки, и три - по Програмата от безработица към заетост).
Акционерния капитал на текстилната фабрика е 380 319 лв., разпределен в същия брой акции с номинална стойност от по 1 лв. всяка една. Велбъжд АД е дъщерно предприятие на Велбъжд Стил АД, Кюстендил, притежаващо 65.78% от капитала му. Останалите акции са собственост на индивидуални акционери и други юридически лица.
През отчетния период не са извършени промени в състава на съвета на директорите и той се състои от трима души: Марийка Иванова Васева - председател, Станислав Антонов Милушев - заместник-председател, и Камелио Богданов Пуров - изпълнителен директор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във