Банкеръ Daily

Новини

С 27 % СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕМЕЙСТВА

Финансовите активи на българските семейства са се увеличили с 27% за периода юни 2006- юни 2007 г. След корекция с инфлацията на потребителските цени за периода от 5.6%, това означава сериозно реално увеличение от над 20%, сочи анализ на УниКредит Груп за богатството и задълженията на домакинствата в Централна и Източна Европа.
Експертите прогнозират натрупването на богатство от домакинствата в България да се запази до края на 2007 г. Ако това бъде постигнато, за четвърта поредна година реалният ръст на богатство на домакинствата у нас ще надвишава 20%. От макроикономическа гледна точна, натрупването на финансово богатство беше подкрепено и от конвергенцията на доходите, подобряването на условията за създаване на нови работни места, увеличението в цените на недвижимите имоти, както и продължаващата тенденция българите, които работят и живеят в чужбина, да изпращат средства обратно в България.
Задълженията на домакинствата у нас се увеличиха с 39% на годишна база към юни 2007 г. Въпреки това, при анализ трябва да се има в предвид, че по-големият ръст на задълженията от ръста на активите е заради по-ниската начална база на задълженията в сравнение с активите. Това нарастване е резултат от фактори както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането. От една страна местите банки продължават политиката си на разширяване на пазарните си позиции на пазара за кредитиране на граждани и домакинства. Това позволява разходите за вземане на кредити и условията към кредитоспособсността да останат много благоприятни. От друга страна, нивото на потребление остава високо, тъй като домакинствата стават все по-уверени в способността си да обслужват по-големи задължения в резултат на подобрените условия на пазара на труда.
Увеличението в обема на финансовите активи според данните от първата половина на 2007 г. е макар и с малко по-голямо от увеличението на задълженията. Така сектора на домакинствата в България остава нетен спестител. Голяма част от новите заеми за домакинства бяха използвани за придобиването на нови жилищни имоти, както и за ремонт и на съществуващи жилища. Това, в комбинация с голямото нарастване на цените на недвижимите имоти, допълнително увеличи ръста на реалните активи в сектора на домакинствата.
Въпреки увеличението на задълженията си през първата половина на 2007 г. , домакинствата в България потвърждават позицията си на нетен спестител. Намаляването на скоростта на растеж на натрупването на дълг, ще движи показателя за нетно богатство като част от БВП в положителна посока и той ще достигне 30% от БВП през 2009 г. Продължаващата тенденция на растеж на ипотечните заеми, както и склонността към инвестиране в недвижими имоти ще подкрепя по-нататъшното увеличение в коригираното нетно богатство, което ще достигне 44% от БВП през 2009 г. при очаквани 37% от БВП през 2007 г. (коригираното нетно богатство corrected net wealth се изчислява като общото финансово богатство минус несвързаната с ипотеки част от задълженията на домакинствата)
Подчертаното значение на доходността и диверсифицирането ще доведе до промяна в структурата на инвестиционния портфейл на домакинствата към увеличаване на дела на алтернативните на банкови депозити продукти за спестяване. Известен риск за индивидуалните спестявания могат да бъдат свързани основно със скорошното рязко увеличение на цените на акциите на определени компании на местната борса, което в краткосрочен до средносрочен период може да доведе до корекция надолу в цените на акциите.
Благоприятните макроикономически условия и по-нататъшното развитие на банковия сектор ще позволи нивото на финансово посредничество да се увеличи, но при по-бавни темпове в сравнение с последните три години. Въвеждането на 10% плосък данък върху доходите на физическите лица ще се отрази положително както върху разполагаемия доход на домакинствата, така и на тяхната склонност към спестявания. Облекчението на данъчната тежест ще бъде най-силно при хората с най-високи доходи, а точно те спестяват най-много средства.
Като цяло очакванията са финансовите активи на домакинствата да достигнат 60% от БВП през 2009 г. от 51% през 2007 г. , регистрирайки средногодишно увеличение от 21%. Известно стабилизиране на пазара на недвижими имоти и сравнително високите дългове, гледани в контекста на преобладаващите нива на доходи в България, ще намали склонността към акумулиране на нов дълг, поне в сравнение с високите на нива на нов дълг през последните няколко години. В резултат на това се очаква по-нататъшен растеж на нетното богатство в България, което ще достигне 30% от БВП през 2009 г. Продължаващата тенденция за инвестиране в недвижими имоти и поддържането на нивата на ипотечното финансиране ще доведе до по-нататъшно увеличение в коригираното нетно богатство, което ще достигне 44% през 2009 г. от 37% през 2007 г.
През първата половина на 2007 г. продължават промените в структурата на инвестиционния портфейл на домакинствата в България. Делът на депозитите намалява поради увеличените инвестиции във взаимни фондове и пенсионно-осигурителни схеми. При все това, банковите депозити остават основното средство за спестяване на хората в България поради факта, че печалбите от лихви не се облагат с данъци и поради увеличаването на размера на защита на депозитите. Активите в пенсионните фондове продължават да се увеличават рязко в отговор на увеличаването на задължителното ниво на осигуряване във втория стълб (с 1%) и заради задължението всеки новопостъпил член на пазара на труда да се присъедини към поне един частен пенсионен фонд. Пазарната капитализация на борсата се увеличи значително в резултат на растящите цени в комбинация с множество първични публични предлагания. Взаимните фондове отбелязват поредни рекордни увеличения. Тя са с най-голям ръст сред всички форми на спестяване на домакинствата - нарастване от 147% през първата половина на 2007 г. в сравнение със същия период на миналата година. Колективните инвестиционни схеми, фокусирани върху местния пазар на недвижими имоти и акции, стават изключително популярни. Но засега като цяло значението на взаимните фондове остава ограничено само до 3% от общото финансово богатство на домакинствата към средата на 2007 г. Скорошният спад на международните финансови пазари има само ограничен ефект върху представянето на местните инвестиционни фондове. Местни фактори ще влияят на развитието в тази сфера въпреки известната нестабилност.
Като цяло финансовите активи на домакинствата ще продължат да нарастват със сравнително висока скорост - около 23% средногодишно за периода 2007 - 2009 г. В контекста на стриктна фискална политика и усилия да се намали дела на сивата икономика, икономистите на УниКредит Груп са оптимисти, че България ще продължи реформите в пенсионната система.
Някои рискове за индивидуалните спестявания са свързани най-вече със скорошните резки увеличения на цените на акциите на местната борса, което може да доведе до леко коригиране на цените надолу в краткосрочен до средносрочен план.
Увеличението на финансовите и реалните активи на домакинствата вървят ръка в ръка с увеличаване на финансовото посредничество по отношение на задълженията. Според УниКредит Груп в България може да се очаква ръст на кредитите за граждани и домакинства с 43% към края на тази година, тъй като засилената конкуренция между банките кара някои от тях да навлязат в по-рискови клиентски сегменти и да предлагат еднократни стимули. Най-голям дял в задълженията на домакинствата имат ипотечните заеми и тази тенденция ще се запази до 2009 г. Предпочитаната валута на заемите за домакинствата ще продължава да бъде еврото, което ограничава валутния риск, при условия че левът остане свързан с еврото до приемането на еврото. Така че единственият източник на уязвимост може да дойде от качеството на кредитния портфейл, дори и само от далечната възможност от значително намаляване на реалните доходи в комбинация с неблагоприятно развитие при цените на недвижимите имоти, Стабилизацията на пазара на недвижими имоти и сравнително високите нива на дълг в сравнение с ограниченията в дохода на българите, ще намали ръста на кредитите за граждани и домакинства до 26% през 2008 и 18% през 2009 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във