Банкеръ Daily

Новини

С 11% съкращават служителите в Министерството на финансите

Оптимизиране на администрацията и намалява числеността на служителите в Министерството на финансите с 11% предвижда одобреният от кабинета Устройствен правилник на ведомството, съобщиха от правителствения пресцентър. В началото на 2010 г. предстои допълнително съкращаване на щатни бройки, с което оптимизацията ще достигне 14,5 на сто.
В документа е разписано и преминаване на функции от администрацията на Министерския съвет (МС) и Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП) към МФ. Това ще доведе до отпускане на 24 щатни бройки за министерството, което се компенсира чрез съответно намаляване на числеността на служителите в администрацията на МС и АИАП. С влизането в сила на новия правилник численият състав на Министерството на финансите става 650 души, като от януари 2010 г. се предвижда редуциране до 626 щатни бройки. В момента щатното разписание е 704 служители.
Новият Устройствен правилник регламентира намаляване на броя на заместник-министрите на финансите от шестима на двама. От 17 на 10 щатни бройки се намалява и общата численост на политическия кабинет. Той се състои от заместник- министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар, експерти и технически сътрудници. Закрива се длъжността „държавен съкровищник”, съкращават се длъжности в Инспектората и в дирекциите: „Бюджет”, „Държавни разходи”, „Финанси на общините”, „Данъчна политика”, „Национален фонд” и „Оперативна програма „Административен капацитет”.
Намаляването на числеността на служителите е пряко свързано със структурните промени в МФ. Дирекциите „Връзки с обществеността и протокол” и „Административно обслужване” се сливат във „Връзки с обществеността, протокол и административно обслужване”. Числеността им е намалена.
Дирекция „Инвестиции, търгове и финансов контрол” се закрива, като функции и служители преминават в дирекция „Финанси и управление на собствеността”.
Закрива се дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз” (УСЕС). Функциите й по Националната стратегическата референтна рамка, координацията на изпълнението на програмите и проектите със средства от Европейския съюз и мониторинга на оценката, заедно със служителите, които ги осъществяват, преминават в администрацията на Министерския съвет. Дирекция „Финанси на реалния сектор” поема от УСЕС функции по координацията на разработването на законопроекти, проекти на подзаконови нормативни актове, методологии, указания, насоки в областта на публично-частното партньорство (ПЧП) и разработване на нови форми на ПЧП.
Дирекция „Външни финанси” се преобразува в дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество”, като наред със съкращаването на една щатна бройка към нея преминава дейността по координация на взаимоотношенията с международните финансови институции, обезпечена със съответни служители от МС.
Дирекция „Европейски въпроси” се преобразува в дирекция „Европейски въпроси и политика”. Съкращава се една щатна бройка като към нея преминават дейността и служители на дирекция „Икономически политики на Европейския съюз и международно сътрудничество” на АИАП, както и служители по координация на взаимоотношенията с международните финансови институции от администрацията на Министерския съвет.
В проекта на постановление се регламентира създаването на 2 нови дирекции – „Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) и „Икономическо планиране и анализи” (ИПА). Дирекция ОПТП поема функциите на Управляващ орган на оперативната програма, които до момента са изпълнявани от отдел със същото наименование и със същата численост на служителите в дирекция УСЕС. ИПА ще осъществява функциите, свързани с осигуряване на подкрепа за планирането на икономическите и публичните политики и инвестиции в изпълнение на принципите за ефективност, отчетност и отговорност при тяхното реализиране. Съставът на дирекцията ще се сформира чрез прехвърляне на щатни бройки от администрацията на Министерския съвет, от закритата дирекция УСЕС, от „Бюджет”, както и от „Национален план за развитие” на АИАП.
Правителството утвърди и Устройствения правилник на Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите. Щатното й разписание е 43 души. В момента то е 57 служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във