Банкеръ Daily

Новини

Руно-Казанлък ще може да променя параметрите по облигационната си емисия

На проведеното на 23 октомври общо събрание, облигационерите по емисията корпоративни облигации ISIN-BG2100017040, емитирани от Руно-Казанлък АД - Казанлък (A1FA), са дали съгласието си за заличаване на залога върху вземанията на дружеството за продажната цена на електроенергията, произведена от ВЕЦ Ракита. Възлага се на ТБ Корпоративна търговска банка АД, в качеството й на довереник на облигационерите, да сключи в изпълнение на решението по т.1 съответен анекс към Договора за залог върху вземания и даде в предписаната от 303 форма съгласие за заличаване на вписания в Централния регистър на особените залози залог върху вземанията на Руно-Казанлък за продажната цена на електроенергията, произведена от ВЕЦ Ракита.
Общото събрание дава съгласие компанията да се разпореди в полза на трето лице, контролирано от нея, с правото на собственост върху ВЕЦ Асеница I, ВЕЦ Асеница II, ВЕЦ Малуша и ВЕЦ Ракита, като задължава Руно-Казанлък след разпоредителната/ите сделка/и и сключването от страна на приобретателя на договор за изкупуване на електроенергията, произведена от ВЕЦ Асеница I, ВЕЦ Асеница II и ВЕЦ Малуша, да осигури учредяването от страна на приобретателя в полза на облигационерите по емисия с ISIN BG2100017040, представлявани от ТБ Корпоративна търговска банка АД в качеството й на довереник на облигационерите, на залог върху вземанията за продажната цена на електроенергията, произведена от ВЕЦ Асеница I, ВЕЦ Асеница II и ВЕЦ Малуша.
Възлага се на ТБ Корпоративна търговска банка АД, в качеството на банка-довереник на облигационерите:
1. да организира сключването и вписването на договора/ите за залог по т.1.;
2. след вписването на залозите по т.1, да даде в предписаната от закона форма съгласие за заличаване на учредения от Руно-Казанлък залог върху вземанията за продажната цена на електроенергията, произведена от ВЕЦ Асеница I, ВЕЦ Асеница II и ВЕЦ Малуша.
Дава съгласие за промяна на параметри по облигационната емисия, като от деня на настоящото събрание се променя базата за изчисляване на Коефициента на покритие на разходите за лихви - същият се изчислява на база консолидираните финансови отчети на Руно-Казанлък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във