Банкеръ Daily

Новини

Руен Холдинг - Кюстендил заделя печалбата за 2010 г. в резервите

Редовното общо събрание на акционерите на Руен Холдинг АД - Кюстендил (5R9) насрочено за 3 май, ще разгледа изготвения от управителния съвет доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2010 г. и анализа на регистрирания одитор за проверката на счетоводните документи. Ще се вземе решение и за начина за разпределение на финансовия резултат. Нетната печалба на бившия приватизационен фонд за 2010-а е в размер на 238 хил. лв. при 9 хил. преди година. Управителният съвет на холдинга предлага на общото събрание печалбата да бъде заделена във фонд Резервен.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване на членовете на надзорния и управителния съвет от отговорност за дейността им през 2010 година. Заедно с това ще се обсъдят и предложените промени в състава на надзора.
В дневния ред е и точката за актуализиране на устава на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 20 май на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 19 април.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 15 април.
Общият брой акции с право на глас към 21 март 2011 г. е 301 255 броя с право на един глас всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във