Банкеръ Daily

Новини

Ризърв Кепитал взе лиценз от КФН

Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Ризърв Кепитал АДСИЦ, София за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, съобщиха от надзорния орган. В предмета му на дейност влиза инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания (секюритизация на вземания).


Комисията е потвърдила проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Всички те ще бъдат издадени от Ризърв Кепитал АДСИЦ в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.


Тази емисия акции (в процес на емитиране) е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във