Банкеръ Daily

Новини

Риал Естейт - Поморие избира обслужващо дружество

Извънредното общо събрание на акционерите на Риал Естейт - Поморие АДСИЦ - София (EF1) ще се проведе на 1 декември. То ще приеме решение за избор на обслужващо дружество на фирмата. Проектът за решение предвижда Петрол холдинг АД да бъде избран за обслужващо дружество.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 16 декември на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 17 ноември.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 13 ноември.

Риал Естейт - Поморие е учредено през май 2007 г. със срок на съществуване от седем години. Предметът му на дейност е свързан с инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им.
Според справката в Комисията за финансов надзор Митко Василев Събев е едноличен собственик на капитала, който е в размер на 650 хил. лв., разпределен в същия брой акции всяка с номинал от 1 лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във