Банкеръ Daily

Новини

РЕОРГАНИЗИРАХА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, с които се реорганизира структурата на специализираната администрация на ведомството, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Промените са продиктувани от влизането в сила на Закона за търговския регистър, който възлага извършването на вписване, заличаване и обявяване в Търговския регистър на длъжностни лица по регистрация.
Специализираната администрация ще бъде обособена в две административни звена – дирекция „Длъжностни лица по регистрация” и главна дирекция „Регистри”.
Дирекция „Длъжностни лица по регистрация” извършва действията по вписванията, обявяванията и заличаванията в Търговския регистър; прави проверки по подадените заявления и разработва правила и указания за работа на длъжностните лица по регистрация. В дирекцията ще работят общо 91 служители.
В ГД „Регистри” щатът е 418 бр., вкл. служителите в 12-те регионални дирекции. Това са хората, които администрират дейностите по воденето, съхраняването, обмена на данни и връзката между отделните регистри, водени от Агенцията по вписванията, както и осигуряване на връзка между тези регистри и регистрите на други ведомства и организации. В нейния състав остават службите по вписванията и по регистрация. Поради отделянето на длъжностните лица по регистрация в самостоятелна дирекция, службите по регистрация ще извършват регистрацията по Закона за регистър БУЛСТАТ и ще издават справки и удостоверения за вписани по него обстоятелства.
Ще бъде създадено и звено за сигурност на информацията, за да бъде обособена отделна регистратура за класифицирана информация.
Структурата на дирекциите в общата администрация не се променя. Запазва се и общата численост на Агенцията – 578 щата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във