Банкеръ Daily

Новини

Режат щата в Министерството на правосъдието

Правителството прие постановление за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието. С него се оптимизира структурата на администрацията в системата на ведомството и се намалява броят на служителите общо с 84 щата.
Най-голямото намаление е на персонала в министерството – с 43 бройки, където остават да работят 256 служители.
В Националното бюро за правна помощ остават 22 служители, като намалението от три щата представлява 12-процентно съкращение. В Агенцията по вписванията числеността на заетия персонал се намалява с 38 щатни бройки, което е 6,6% спрямо общата численост на ведомството.
С постановлението се изменя Устройствения правилник на министерството в частта относно изискванията за заемане на длъжността „държавен експерт” в дирекция „Съвет по законодателство”. Предвижда се на нея да бъдат назначавани и лица с най-малко пет години юридически стаж, ако притежават научна степен или научно звание по правни науки и владеят писмено и говоримо английски или френски език.

Промените в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията са свързани с новите й функции и задачи, произтичащи от измененията и допълненията на Семейния кодекс и новия режим при регламентираните брачни договори, които подлежат на регистрация в централен електронен регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във