Банкеръ Daily

Новини

Развитие индустрия холдинг завърши 2010 г. със загуба от 50 хил. лева

Бившият приватизационен фонд Развитие индустрия холдинг АД (6R1) отчете загуба за 2010 г. в размер на 50 хил. лв. (загуба на акция 0.05 лв.), става ясно от одитирания финансов отчет. Общите приходи на дружеството са се свили с 42.86% на годишна база до 92 хил. лева. Нетните му приходи от продажби за изминалата година са в размер на 53 хил. лв. и те осигуряват 57.61% от всички приходи. Спрямо предходния период те също намаляват - с 49.52 процента.
Оперативните разходи на компанията намаляват с 26.80% спрямо същия период на 2009 г. до 142 хил. лева.
С 1.51% е намалял собственият капитал на холдинговото дружество и в края на декември той е в размер на 3.272 млн. лева.
През 2010 г. на БФБ-София са изтъргувани 41 384 броя акции в 28 борсови сделки. Минималната цена за периода е била 1.5 лв. за дял, а максималната - 2.64 лева.
Развитие индустрия холдинг е холдингово дружество с основна дейност инвестиране и управление на други търговски фирми. Към настоящия момент в неговия портфейл влизат: Интрансмаш- инженеринг АД - София (58.8%), Спорт АД - Попово (95.2%), Алена - Р АД - Първомай (84.44%), Тони АД - София (75.02%), Адара АД - София (73.96%), Буря АД - Габрово (54.47%) и Модно облекло АД - Стара Загора (52.99%).
Оперативното управление се осъществява от съвет на директорите в състав: Александър Владов Александров - председател и изпълнителен член, Геновева Михайлова Хаджидимитрова - заместник председател на съвета, и Прокопи Минчев Кюркчиев - независим член.
Капиталът на дружеството е в размер на 980 925 лв., разпределен в 980 925 бр. поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка една. Най-големите акционери са Алфа Асетс ЕООД - София, притежаващо пряко 5.01% от капитала и Корпорация Развитие КДА - София с 28.67 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във