Банкеръ Daily

Новини

РАЗ­П­ЛА­ЩА­ТЕЛ­НА­ТА АГЕН­ЦИЯ ЗА­ПОЧ­ВА ЛЕ­КО ДА СЕ ОЧЕР­ТА­ВА

Ко­ле­ги­у­мът на Ми­нис­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и го­ри­те одоб­ри на 13 де­кем­в­ри про­ек­то­за­кон за Раз­п­ла­ща­тел­на­та аген­ция и при­ла­га­не­то на един­но пла­ща­не на площ. За из­пъл­не­ние на фун­к­ци­и­те на аген­ци­я­та се из­г­раж­да Ин­тег­ри­ра­на сис­те­ма за ад­ми­нис­т­ри­ра­не и кон­т­рол (ИСАК), ко­я­то ще оси­гу­ря­ва ре­гис­т­ра­ци­я­та на кан­ди­да­ти­те и на за­яв­ле­ни­я­та за под­по­ма­га­не. Ще я до­пъл­ва сис­те­ма­та за иден­ти­фи­ка­ция на зе­ме­дел­с­ки­те пар­це­ли и ре­гис­т­ра­ция на жи­вот­ни­те. Фи­нан­со­ва­та и кон­т­рол­на­та струк­ту­ри са не­об­хо­ди­ми на стра­на­та ни за ус­во­я­ва­не на до­го­во­ре­ни­те сред­с­т­ва от ев­ро­пейс­ки­те фон­до­ве.
Раз­п­ла­ща­тел­на­та аген­ция ще ре­гу­ли­ра па­за­ра на зе­ме­дел­с­ки про­дук­ти, ка­то при нуж­да и ще ин­тер­ве­ни­ра. При пър­во­на­чал­но­то въ­веж­да­не в ре­гис­тъ­ра на Раз­п­ла­ща­тел­на­та аген­ция кан­ди­да­ти­те ще по­лу­ча­ват уни­ка­лен ре­гис­т­ра­ци­о­нен но­мер, с кой­то ще учас­т­ват във всич­ки схе­ми и мер­ки за фи­нан­со­во под­по­ма­га­не.
Ли­ли Мир­че­ва

Facebook logo
Бъдете с нас и във