Банкеръ Daily

Новини

РАЗХОДИТЕ ВЛОШИХА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ

През 2008 г. Благоустройствени строежи ЕООД - Бургас е получило в резултат от своята дейност приходи в размер на 8.354 млн. лв., които са формирани от продажба на продукция - 7.884 млн. лв. и други приходи - 470 хил. лева.
Разходите за дейността общо са 9.769 млн. лева. Средствата са изразходвани за материали (2.408 млн. лв.), за външни услуги (2.330 млн.), за амортизации (728 хил.), за възнаграждения (1.691 млн.), за осигуровки (364 хил.) и други разходи (752 хил.). Финансовите разходи са в размер на 985 хил. лв., сумите с корективен характер, водещи до намаление на разходите, сумарно са 905 хил. лева.
Счетоводната загуба на дружеството възлиза на 249 хил. лв., а нетната загуба е 403 хил. лева.
През последната 2008 г. посоката на управление коренно се е променило. Основна цел в развитието на дружеството е постигане на положителен финансов резултат посредством:
- актуализиране на цените на предоставяните стоки и услуги;
- осигуряване на максимална събираемост на приходите;
- строг режим на икономии на разходите във всички направления;
- стратегия за развитие на печелившите дейности и стесняване или прекратяване на губещите;
- осигуряване на подходяща среда за развитие в условия на лоялна конкуренция;
- редовно обслужване на задълженията към доставчици, банки и други институции.
През 2009 г. дружеството работи по няколко конкретни задачи и обекти. Сред тях са продължаване на изпълнението на договор с Община Бургас на обект Текущ ремонт на улични, пътни и тротоарни настилки на територията на Община Бургас и Териториална дирекция Освобождение. Работи се и по изграждането на спортна площадка за деца с увреждания до плувен басейн в парк Изгрев, ж.к. Славейков в Бургас по договор с Община Бургас на стойност 890 хил. лв. с ДДС.
Други проекти са за производство и експедиция на всички видове инертни материали на каменни кариери Банево и Каменар, както и за производство и полагане на всички видове асфалтови смеси от асфалтова база Банево.
Компанията работи и по договор за Дейности по поддържане на пътната сигнализация и маркировка, ремонт на съществуващо и монтиране на ново крайпътно и крайулично оборудване и обновяване на спирковите заслони на територията на Териториална дирекция Приморие и Териториална дирекция Освобождение.
Ръководството на Благоустройствени строежи ЕООД е започнало проучване и събира оферти за закупуване на нови или втора употреба машини и автотранспорт по лизингови програми, с цел обновяване на парка, каменните кариери и асфалтовата база. С това ще се подобри качеството на изпълняваните СМР, ще намалеят разходите за ремонтите и ГСМ и фирмата ще бъде по-конкурентно способна.
От компанията коментираха, че се работи се, макар и по-трудно по въпроса с привличането на нови млади кадри в управлението и в изпълнeнието на строителния процес. Благоустройствени строежи ЕООД следи ежедневно обявяването на обществени поръчки за изпълнение на СМР и участва в търгове за допълнителни обекти.
Основните дейности на Благоустройствени строежи ЕООД са изпълнението на СМР по инфраструктурни обекти на територията на Община Бургас, както и производство на инертни материали и асфалтови смеси, отдаване на механизация и автотранспорт под наем.
По време на съществуването си, в зависимост от стратегическите цели, които си е поставяло конкретното ръководство, дейността на дружеството се е преливала между различните звена, така че да бъде изпълняван предмета на дейност максимално по всичките му направления. Променящият се относителен дял и тежест в процеса на развитие, е бил продиктуван преди всичко и от новите пазарни условия, довели до нелоялна и трудна за овладяване конкуренция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във