Банкеръ Daily

Новини

РАТИФИЦИРАМЕ 2 ДОКУМЕНТА, ПО КОИТО ЩЕ ПОЛУЧИМ 41,5 МЛН. ЕВРО

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира два документа, по които до 2009 г. страната ни ще получи 41,5 млн. евро, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Това са меморандуми за разбирателство, свързани с изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). По тях ще бъдат финансирани проекти за двустранно сътрудничество, които спомагат за намаляване на социалното и икономическото неравенство и укрепват капацитета на новите страни-членки за пълноценно участие във вътрешния пазар на Общността.
Крайният срок за договаряне на проектите и по двата документа е 30 април 2009 г., а изпълнението им трябва да приключи до 30 април 2011 г.
Средствата по многостранния финансов механизъм на ЕИП са 21,5 млн. евро, а по норвежката програма – 20 млн. евро.
Споразумението за участието ни в ЕИП е договорено между ЕС и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) през 1992 г., а е в сила от 1994 г. В последствие Швейцария решава да не се присъедини и страни по него остават Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. То е израз на желанието на страните от ЕАСТ да участват във вътрешния пазар на Общността и се основава на принципите на 4-те свободи в пазара на ЕС – свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали.
Приоритетните области, включени в действащия многостранен финансов механизъм, са опазване на околната среда чрез намаляване на замърсяването и насърчаване производството на възобновяема енергия; развитие на човешките ресурси чрез насърчаване на образованието и обучението, укрепване капацитета на местните власти; опазване на европейското културно наследство; здравеопазване и грижа за подрастващите.
Средствата от Финансовия механизъм на ЕИП ще финансират и т.нар. специфични форми за безвъзмездна помощ, като се създават 3 фонда - Фонд за неправителствени организации – на стойност 10% от общата сума. По него ще се подкрепят проекти на НПО и организациите с идеална цел; Фонд за техническа помощ – на стойност 2,5% от общата сума за покриване на разходите за управление на Финансовия механизъм; Фонд за обучения и стипендии – на стойност 2,5% от общата сума. Той ще подкрепя програми за обучение и обмен на опит за преподаватели и експерти от средните и висшите учебни заведения.
За финансиране по механизма могат да кандидатстват всички публични и частни организации или неправителствени организации, които са регистрирани като юридически лица в България и действат в обществен интерес – централни, регионални и местни органи, образователни и научни институции, екологични и обществени организации, публично-частни партньорства.
Целта на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие е подкрепата на проекти, свързани с намаляването на емисиите от парниковите газове, както и на други емисии във въздуха и водите, енергийната ефективност и възобновяемата енергия, подпомагането на устойчивото производство, прилагането на достиженията на правото от Шенген.
Програмата ще се изпълнява до 2011 г. По нея могат да кандидатстват всички публични, частни или неправителствени организации, които са регистрирани като юридически лица в България, действат в обществен интерес и имат сключено партньорство с организация, регистрирана като юридическо лице в Кралство Норвегия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във