Банкеръ Daily

Новини

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 689 150 БРОЯ АКЦИИ

Съветът на директорите на Пътно строителство АД, Добрич, с решение на общото събрание на акционерите от 4 ноември 2007 г. увеличава на дружеството от 68 915 лв. на 758 065 лв. чрез емитиране на нови 689 150 поименни безналични акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването (срещу една съществуваща акция могат да се запишат 10 нови акции), в срок до един месец от датата на обнародването на поканата в Държавен вестник, като запише в офиса на дружеството съответния брой акции и в едноседмичен срок от записването заплати 25% от емисионната стойност на записаните акции. Ако след изтичането на едномесечния срок останат незаписани акции, те могат да бъдат записани в тридневен срок от изтичането на едномесечния срок и съответно заплатени 25% от емисионната им стойност в едноседмичен срок от записването им, от акционерите, записали акции от увеличението в определения едномесечен срок. Заявките се удовлетворяват в пълния им обем по реда на подаването им до изчерпване на емисията. Ако и след това останат незаписани акции, капиталът на дружеството се увеличава с размера на номиналната стойност на записаните акции. Незаплатената част от записаните акции се заплаща в срок до две години от вписването в търговския регистър на увеличението на капитала.
Справката в ДАКСИ показва, че с най-голям акционерен дял в дружеството е СКАТ - Холдинг с 54.638%, ПЪТКОНСУЛТ е с 21.484%, а група физически лица държат 23.877 на сто от акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във