Банкеръ Daily

Новини

Пуснаха на борсата облигации на „Топлофикация - Плевен” ЕАД

КФН реши да потвърди коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на БФБ на емисия облигации, издадени от Топлофикация - Плевен ЕАД. Емисията е в размер на 2 298 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации с номинална стойност 1 000 лева всяка и с дата на емитиране - първи октомври 2012 г. и падеж на същата дата през 2017 г. Фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 6%, платим на всеки 6 месеца.


КФН вписа Топлофикация - Плевен ЕАД като емитент на издадената емисия облигации в регистъра.


Освен това висшият надзорен орган на капиталовия пазар у нас прие и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г., с която се уреждат въпросите за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество; стойността на нетните активи на фонда; изчисляването и обявяването на стойността на един дял и изискванията към воденето на индивидуалните партиди.


Най-важното изменение засяга уредбата на последващата оценка на притежаваните от пенсионните фондове акции и права, приети за търговия на Българска фондова борса. Намален е необходимият обем на сключените сделки, който позволява последващата оценка на емисиите акции и права да се извършва по среднопретеглената цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден. Прецизирана е и нормата, уреждаща последващата оценка на инвестиционни имоти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във