Банкеръ Daily

Новини

ПУС­КАТ ОЩЕ ЧЕ­ТИ­РИ ТОП­ЛО­ФИ­КА­ЦИИ НА ПА­ЗА­РА

Ми­нис­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та въз­на­ме­ря­ва да пус­не за при­ва­ти­за­ция топ­ло­фи­ка­ци­и­те в Плов­див, Вар­на Шу­мен и Пер­ник. То­ва съ­об­щи ше­фът на ди­рек­ция Кор­по­ра­тив­но уп­рав­ле­ние във ве­дом­с­т­во­то Вла­ди­мир Ян­ков след за­се­да­ни­е­то на пар­ла­мен­тар­на­та Ко­ми­сия по енер­ге­ти­ка. На­ме­ре­ни­я­та на ми­нис­тер­с­т­во­то са след края на отоп­ли­тел­ния се­зон да пред­ло­жат 100% от ак­ци­и­те на спо­ме­на­ти­те дру­жес­т­ва, ка­то тър­го­ве­те бъ­дат ор­га­ни­зи­ра­ни от Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция. Про­це­ду­ри­те ве­ро­ят­но ще ми­нат без­п­роб­лем­но, тъй ка­то аген­ци­я­та ве­че е под­чи­не­на на Ру­мен Ов­ча­ров. Ще при­пом­ним, че про­даж­ба­та на топ­ло­фи­ка­ци­он­ни­те ком­па­нии съз­да­де не­мал­ко проб­ле­ми на два­ма от пре­диш­ни­те ше­фо­ве на АП - Илия Ва­си­лев и Ата­нас Бан­га­чев.
В ми­нис­тер­с­т­во­то се об­съж­да и ва­ри­ант за про­даж­ба­та в па­кет на ТЕЦ Бо­бов дол и Ми­ни Бо­бов дол. То­ва оба­че е въз­мож­но са­мо ако за­поч­не но­ва про­це­ду­ра за раз­дър­жа­вя­ва­не­то на цен­т­ра­ла­та. Се­га гръц­ка­та ком­па­ния Пи Пи Си ос­пор­ва ре­ше­ни­е­то на Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция за прек­ра­тя­ва­не на про­даж­ба­та на ТЕЦ Бо­бов дол. Тя пред­ло­жи 71 млн. ев­ро за над 30-го­диш­но­то пред­п­ри­я­тие, ко­е­то се нуж­дае от спеш­на ре­ха­би­ли­та­ция и се­ро­о­чис­т­ва­щи ин­с­та­ла­ции. Но офер­та­та й бе от­х­вър­ле­на ка­то не­дос­та­тъч­но из­год­на.

Facebook logo
Бъдете с нас и във