Банкеръ Daily

Новини

ПЪЛ­ДИН ХОЛ­ДИНГ АД РАЗ­П­РЕ­ДЕ­ЛЯ ПО 0.15 ЛВ. ДИ­ВИ­ДЕНТ ЗА 2005 ГОДИНА

Об­що­то съб­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те на Пъл­дин Хол­динг АД, Плов­див, про­ве­де­но на 28 юли, прие док­ла­да на уп­ра­ви­тел­ни­те ор­га­ни за дей­ност­та и го­диш­ния фи­нан­сов от­чет на дру­жес­т­во­то за 2005 го­ди­на. Не­кон­со­ли­ди­ра­на­та пе­чал­ба на хол­дин­га за ми­на­ла­та го­ди­на е 65 хил. ле­ва. Ак­ци­о­не­ри­те взе­ха ре­ше­ние 40.6 хил. лв. от нея да се раз­п­ре­де­ли за ди­ви­дент (по 0.15 лв. бру­тен ди­ви­дент на ак­ция), а ос­та­на­ла­та част да бъ­де от­не­се­на ка­то Не­раз­п­ре­де­ле­на пе­чал­ба. Пос­лед­на­та да­та за сключ­ва­не на сдел­ки с ак­ции на дру­жес­т­во­то на бор­са­та, в ре­зул­тат на ко­и­то при­об­ре­та­те­лят има пра­во на ди­ви­дент, е 09.08.2006 го­ди­на.
За пър­ви­те шест ме­се­ца на 2006 г. ком­па­ни­я­та обя­ви нет­на не­кон­со­ли­ди­ра­на пе­чал­ба в раз­мер на 109 хил. лв. в срав­не­ние с 43 хил. лв. по­ло­жи­те­лен фи­нан­сов ре­зул­тат за съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на.

Facebook logo
Бъдете с нас и във