Банкеръ Daily

Новини

ПСК Тера Строй Инвест заделя печалбата си в резервите

ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД свиква редовно общо събрание на акционерите си на 21 юни. То ще обсъди доклада за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет за 2009 г. и начина за разпределяне на печалбата за миналата година. От представеният годишен доклад за дейността и финансовия отчет на дружеството към 31 декември 2009 г. е видно, че ПСК Тера Сстрой Инвест Стара Загора АД приключи 2009 г. с чиста печалба в размер на 93 хил. лева. Съветът на директорите предлага общото събрание да не разпределя дивидент от печалбата и отнася целия размер на печалбата във фонд Резервен на дружеството.
Акционерите ще гласуват и за освобождаване от отговорност на всички членове на борда на директорите - Динко Пенев - председател, Жеко Желязков - изпълнителен директор, Николай Маринов - член, за дейността им през 2009 година. Заедно с това ще се решава и за промяна в състава на управителния орган. Членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, ще получават възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната.
Общото събрание ще избере на представител, който да сключи от името на дружеството договори с новоизбраните членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.
ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора е с капитал в размер на 1 779 524 лв., разпределен на 1 779 524 броя безналични акции с номинална стойност 1 лев, като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 6 юли на същото място, при същия дневен ред и при същите условия за регистрация. Право на глас може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. до 7 юни. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на дружеството.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден на адрес: Стара Загора, кв. Голеш, административната сграда.
ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД е създадено през септември 2000 г. вследствие на отделяне на част от акционерите на Строителна механизация - СЗ АД в ново акционерно дружество и до средата на миналата година се наричаше Строителна механизация 2000 АД. С решение на общото събрание на акционерите, проведено през 2009 г., наименованието на дружеството бе променено на ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД.
Предметът на дейност на дружеството е свързан със строителство и строителни услуги, транспортни и земекопни дейности със специални и уникални строителни машини, както и проектантска и инженерингова дейност и търговия в страната и чужбина.
Акционерният капитал е собственост на МехСтрой ООД (85%), други акционери юридически лица (3%) и акционери физически лица (12%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във