Банкеръ Daily

Новини

ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора става съдлъжник по кредит на Холдинг Тера Груп

Проведеното на 24 март общо събрание на акционерите на ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД (6S9) е решило дружеството да подпише споразумение за встъпване в дълг по договор за банков кредит от 17 април 2009 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение от 24 април 2009 г., между Холдинг Тера Груп АД (като кредитополучател), и ТБ ОББ АД (като кредитодател).
Кредитът е в размер на 5.5 млн. евро, в т.ч.: до 2.5 млн. евро са в режим на кредитна линия и акредитиви, до 1 648 852 евро - са за банкови гаранции, и до 750 хил. евро - за нови гаранции. Срокът на заема е до 15 май 2011 г. за кредитната линия и акредитивите, а за банковите гаранции - със срок на валидност - до 30 май 2014 година. Лихвеният процент по кредита е равен на базовия лихвен процент на ТБ ОББ + 3% на годишна база.
ПСК Тера Строй Инвест - Стара Загора АД не предоставя такива обезпечения по заема.
Общото събрание изрично овластява съвета на директорите чрез упълномощен от него представител да подпише споразумението за встъпване в дълг по Договора за банков кредит, посочен по-горе.
Фирмата е специализирана в строителство и строителни услуги; транспортни и земекопни дейности със специални и уникални строителни машини; проектантска и инженерингова дейност; търговия в страната и чужбина. Мажоритарен акционер е МехСтрой ООД с дял от 85% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във