Банкеръ Daily

Новини

Промениха правилника за по приложение на Закона за горите

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще внесе за разглеждане и одобрение от Министерски съвет промени в правилника по приложение на Закона за горите. Това съобщиха от аграрното ведомство. Подготвените изменения са свързани с предоставените правомощия на министъра по отношение на Изпълнителната агения по горите и държавните горски и ловни стопанства. Във връзка с направените структурни промени в агенцията, с предложените измемения ще се конкретизират и правата и задълженията на изпълнителния директор на агенцията.
В проектопредложението е разработена процедура по продажба на гори и земи от горския фонд – частна държавна собственост. Предмет на тази процедура могат да бъдат само имоти, включени във влезли в сила общи устройствени планове на общините, с които се предвижда разширяване на границите на населените места. Разработени са начините и условията, при които ще се провеждат търговете, в резултат на което ще се сключва договор за продажба от компетентния за това орган.
В проекта са включени и варианти, при които няма да се допуска извършването на продажба. Това ще се отнася за насаждения от първи и втори бонитет, за горски разсадници, дендрариуми и градини за семепроизводство, както и за площи с изградени бази за интензивно стопансване на дивеча, ферми за развъждане и отглeждане на дивеч съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Няма да подлежат на продажба също и санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.
С изготвените промени за първи път се дава възможност за конкурс за ползване на дървесина в случаи, когато обектите попадат на територията на повече от едно държавно горско или ловно стопанство. Предвижда се конкурсът да се обявява със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Ползването на дървесина от горите и земите от горския фонд също ще бъдат оптимизирано с подготвените изменения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във