Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНЯТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ В РЕКОРД

Габровската компания Рекорд АД е насрочила извънредно общо събрание на акционерите на 10 януари 2008 г., което трябва да приеме предложенията на акционерите за промени в състава на съвета на директорите.
Правото на глас в събранието може да се упражни само от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 януари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Рекорд конструира, произвежда и продава основно мъжки, юношески, детски и ежедневни дамски обувки. Капиталът на компанията е в размер на 539 740 лв., разпределен в 107 948 броя поименни акции с номинал пет лева всяка една.
Дружеството е с едностепенна система на управление и няма клонове в чужбина. Действащият състав на съвета на директорите е Цветко Георгиев Тихолов - председател, Радослав Димитров Райков и Любен Стоянов Гоцев. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Радослав Димитров Райков.
Основни акционери са Северкооп Гъмза Холдинг АД - 93.13%, останалите акции са собственост на други физически и юридически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във