Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНЯТ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Правителството утвърди промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. С направените промени нормативната уредба се хармонизира с две директиви на ЕС в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Предвижда се прилагането на мерки за превенция в степен, която съответства на риска при отделните клиенти, сделки и продукти или услуги, предлагани от задължените по закона лица. Когато въз основа на анализ на дейността на клиента и в съответствие с правилата, посочени в ЗМИП, задължените лица преценят наличието на по-висок риск, възниква задължението за прилагане на разширени мерки. Те могат да включват изискване на допълнителни документи или изпълнението на допълнителни процедури за идентифициране на клиента и проверка на идентификацията.
С измененията в правилника се конкретизират правилата и процедурите за прилагане от страна на задължените по закона лица на подобни разширени мерки спрямо клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в България или в чужбина, както и спрямо свързаните с тях лица. Разширените мерки спрямо тези лица включват изискването да бъде получено одобрение от служител на ръководна длъжност към задълженото лице за встъпване или продължаване на бизнес отношенията с клиента, установяване произхода на неговите средства, както и постоянно наблюдение на бизнес отношенията с тези лица.
Правилникът включва списък на висшите длъжности, сред които са държавните глави, премиери, министри и заместник-министри, депутати, конституционни съдии, членове на Сметната палата, управители и подуправители на централни банки, посланици и управляващи дипломатически мисии, висши офицери, ръководители на дружества, които са изцяло държавна собственост, както и членове на техните семейства и лица, които развиват съвместна стопанска дейност с тях. Задължените по ЗМИП лица могат да не прилагат разширени мерки спрямо клиенти, които са престанали да заемат висша длъжност за период не по-малък от една година.
Мерките за превенция на изпирането на пари включват както идентифициране на клиентите, така и проверка на тяхната идентификация. Проверката трябва да се извърши преди установяването на трайни професионални отношения със съответния клиент. Същевременно с промените в правилника са предвидени изключения от изискването задължените лица да извършат проверка на идентификацията на своите клиенти преди установяването на търговски или професионални отношения с тях. Проверката на идентификацията може да приключи по време или след установяване на отношенията с клиент, например при сключване на застрахователна полица или откриване на банкова сметка, но само ако са изпълнени определени условия, гарантиращи ограничаване на риска от изпиране на пари.
Предвижда се особено наблюдение спрямо клиенти, операции или сделки, свързани с държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти за превенция на изпирането на пари. Заложен е и механизъм за ограничаване на риска по отношение на клонове на задължените по ЗМИП лица в държави, които не позволяват прилагане на изискваните от българското законодателство мерки за превенция на изпирането на пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във