Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНЯТ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЗПАД БУЛСТРАД

Управителният съвет на застрахователно и презастрахователно акционерно дружество Булстрад, София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28 януари 2008 г., което ще обсъжда направените предложения за промени в състава на надзорния съвет на компанията.
В момента надзорници са Клаус Мюледер, Карл Финк, Зарфати Нисим и Тодор Табаков.
Акционерите ще трябва да направят избор на отговорен актюер, съгласно чл. 96, ал. 2 от Кодекса за застраховането, като възложат на управителния съвет да сключи договор за актюерско обслужване.
Събранието ще трябва да вземе решение за придобиване на акции от капитала на застрахователна компания Български имоти АД, и на животозастрахователна компания Български имоти АД.
Общият брой акции на дружеството в момента е 1.974 милиона с номинална стойност 10 лв., като всяка дава право на един глас в общото събрание. В работата на общото събрание могат да участват всички лица, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 13 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, и при поискване се предоставят безплатно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във