Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНЯТ МЕНИДЖМЪНТА И КАПИТАЛА НА УНИПАК

Последната дата за сключване на сделки с акции на Унипак АД - Павликени на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в извънредното общо събрание на акционерите, е 5 декември 2007 година.
Самото събрание е насрочено за 21 декември 2007 г. и ще обсъжда предложените промени в органите на управление и устава на дружеството. Петър Божилов Божилов ще бъде освободен като член на Съвета на директорите, а на негово ще бъде избран Евгени Методиев Димитров.
Останалите двама мениджъри са Тодор Симеонов Чаков - председател на Съвета на директорите, и Христо Димитров Христакиев - заместник-председател и изпълнителен член на съвета.
Акционерите ще вземат решение и относно промяна в структурата на капитала на дружеството. Проектът за решение предвижда запазване на неговия размер, като разпределението на капитала се променя от 113 599 поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лв., на 1 135 990 поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лева. За целта всички съществуващи 113 599 поименни безналични акции с право на глас се обезсилват и в замяна на тях се издават 1 135 990 поименни безналични акции с право на глас при съотношение на замяна 1 съществуваща към 10 новоиздадени акции.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 11 януари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Унипак е реализирало приходи от продажби в размер на 10.651 млн. лв. за първите девет месеца на 2007 г., което представлява ръст на продажбите от 149% в сравнение със същия период на 2006 година. Дружеството запазва устойчив темп на нарастване на приходите от продажби във всички основни сектори на дейността си. Реализираната печалба от дружеството е в размер на 652 хил. лв., срещу 36 хил. лв. в сравнение със същия период на 2006 година. Големите складови наличности се дължат на променената политика на фирмите доставчици на материали. Обичаен срок в момента за доставка на картон е 2 месеца от датата на заявката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във