Банкеръ Daily

Новини

ПРОМЕНЯТ КОДЕКСА ЗА СОЦИЛАНО ОСИГУРЯВАНЕ

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване - съобщиха от правителствената информационна служба. Промените имат за цел подобряване на режима за изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност и трудоустрояване и за майчинство. Като цяло законопроектът предвижда засилване на контролните функции - превантивен и последващ контрол, който се осъществява от органите на Националния осигурителен институт (НОИ). За целта се предлага сроковете за предаване на болничните листове в териториалните поделения на НОИ да са изрично регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Създават се разпоредби, които дават възможност да се осъществява контрол и да се налагат административни санкции при констатиране на неподаване в законоустановения срок на декларации за регистъра на осигурените лица.
Правят се допълнения в разпоредбата за възстановяване на неоснователно получени суми, съгласно които добросъвестно получените от лицата обезщетения за временна неработоспособност за целия период на болничния лист следва да бъдат възстановявани от тях в случаите, когато има отпаднало основание за изплащането им. Възстановяването на сумите ще се извършва без лихва до изтичане на срока за доброволно изпълнение, като задължението може да бъде прихванато от вземанията на лицата от държавното обществено осигуряване.
Предлагат се промени относно преизчисляването на пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г. Това се налага, тъй като всички пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г., които са били изчислени от средномесечния осигурителен доход за страната за 1999 г. (180.05 лв.), от 1 октомври 2008 г. бяха преизчислени на база средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. - 398.17 лв. При прилагане на изменената разпоредба, за лицата които ще поискат преизчисляване на пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г., за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ще се взема предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. - 398.17 лв., а не както досега - за 1999 г.
С промените в закона към министъра на труда и социалната политика се създава Национален консултативен съвет по пенсионни въпроси като орган за осъществяване на сътрудничество при разработване на политиката по държавното обществено осигуряване. Предвижда се Националният консултативен съвет да се състои от по един представител на заинтересованите министерства, подуправителя на НОИ, по един представител на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите и по един представител на организациите на пенсионерите.
Законопроектът доразвива и усъвършенства уредбата на допълнителното пенсионно осигуряване в КСО. Предложените промени имат за цел да стимулират конкуренцията между пенсионните дружества в интерес на осигурените в управляваните пенсионни фондове лица. Съществен дял от промените засяга уреждането на фазата на изплащане на пенсии в доброволното пенсионно осигуряване. С цел усъвършенстване на инвестиционните регулации се разширява кръгът на допустимите финансови инструменти за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване с корпоративни облигации, издадени от банки с над 50 на сто държавно участие, с цел финансиране на инфраструктурни проекти и акции, предлагани при условията на първично публично предлагане и са въведени количествени ограничения за тези инвестиции. Намаляват се количествените ограничения за инвестиции в ипотечни облигации с цел по-голяма сигурност за инвестициите на задължителните пенсионни фондове и се синхронизират разпоредбите на КСО с терминологията, въведена със Закона за пазарите на финансови инструменти.
Направени са предложения за изменения в уредбата на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества, като се предвижда постепенно намаляване от 1 на сто до 0.6 на сто годишно на таксата за управление на активите при задължителните пенсионни фондове с 0.1 на сто годишно, считано от 2010 г. до 2013 г. Диференцирана е и таксата за прехвърляне в зависимост от продължителността на участие във фонда и е предвидено отпадането й при участие на лицето във фонда над две години.
Със законопроекта се въвежда възможност за инвестиционен избор за осигурените лица във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. За целта се предвижда пенсионноосигурителното дружество да може да създаде във всеки доброволен пенсионен фонд до три инвестиционни портфейла с различен рисков профил - агресивен, балансиран и консервативен, като създаването на балансиран портфейл е задължително. Всяко осигурено лице ще може самостоятелно да избира от един до три инвестиционни портфейла в един фонд, като средствата му в индивидуалната партида във всеки портфейл ще се управляват съгласно неговата инвестиционна политика.
Със законопроекта се урежда и фазата на изплащане при осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. В съответствие с обема на рисковете, които поемат пенсионноосигурителните дружества във фазата на изплащане, са завишени изискванията към тяхната капиталова адекватност и платежоспособност.
От 100 до 2000 лв. става глобата, която се налага за нарушения на разпоредбите на осигурителното законодателство или за неизпълнение на задължително предписание на контролен орган. Досега тя е била два пъти по-малка. С увеличението се цели превенция и засилен последващ контрол от страна на контролните органи на НОИ. Създава се и специална разпоредба, съгласно която ще се носи отговорност за неподаване в определените срокове на документите за отпускане и изплащане на обезщетения от ДОО или за представени документи с невярно попълнени данни, което е най-честата причина за ненавременно изплащане на дължимите суми по болничните листове на осигурените лица. Предвижда се имуществена санкция, както за осигурителя в размер от 500 до 2000 лв., така и за виновното длъжностно лице – от 100 до 1000 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във