Банкеръ Daily

Новини

Прокуратурата проверява Атенцията по вписванията

Множество нарушения при възлагането на обществени поръчке от Агенцията по вписванията (АВ) разкри одит на Сметната палата. На прокуратурата са изпратени онези части от констатациите, които съдържат данни за престъпления.
Докладът в частта му за нарушенията на нормативните актове в областта на обществените поръчки е изпратен на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.
Одитът на Сметната палата обхваща периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 година.
Установено е, че през този период Агенцията по вписванията е изплатила общо 12 195 313.87 лв. без ДДС на изпълнители на обществени поръчки. Констатирани са много нарушения при възлагането на обществените поръчки, в резултат на което са харчени неправомерно публични средства.
Одитът на Сметната палата е установил, че изискванията към участниците в търговете по Закона за обществените поръчки са неясни и необосновано завишени и е нарушаван е принципът на равнопоставеност.
На формално основание са отстранявани кандидати, за да се стигне до единствен участник в процедурите, който е избиран за изпълнител. Крайният резултат е сключване на договор по цена, определена без конкуренция и в повечето случаи завишена спрямо прогнозната стойност на поръчката.
С оправданието недостатъчен капацитет и квалификация на персонала са провеждани процедури и ска сключвани договори в областта на информационните технологии, които дублират дейността на дирекции в АВ. Това води до извода, че Агенцията по вписванията не може самостоятелно да изпълнява основните дейности, за които е създадена, сочи докладът на Сметната палата..
Така например, шефът на дирекция Информационно обслужвмане и технологии (ИОТ) след като уведомил изпълнителния директор на АВ, че дирекцията му не разполага с нужните специалисти се стига до откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. Нейният предмет е “Сервизно обслужване на технически средства в АВ”. Предложена е приблизителна стойност на поръчката от 1 000 000 лева.
На 27.11.2007 г. от шефа на дирекция “ИОТ” е инициирано откриване на друга процедура, с предмет „Системна поддръжка и администриране с гарантирани параметри на обслужването и осигуряване непрекъснатата работа на инфраструктурните, комуникационните и информационните системи на АВ” (сключен договор от 03.04.2008 г. за 3 147 900 лв. без ДДС ).

Facebook logo
Бъдете с нас и във