Банкеръ Daily

Новини

Прогнозират недостиг от 1 916 991.9 хил. лв. по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2012 година

Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2012 г. се очаква да приключи с недостиг от 1 916 991.9 хил.лева. За да се балансира проектът на нула, този дефицит следва да се финансира от републиканския бюджет под формата на допълнителни субсидии за покриване недостига от средства. Това става ясно от бюджета на ДОО за следвщата година, приет от правителството на извънредно заседание днес.


В проекта се предвижда средният осигурителен доход да бъде 622.30 лева. Брутният вътрешен продукт за страната е фиксиран на 81 629 млн. лв. при 2.9% реален растеж. Заложената средногодишна хармонизирана инфлация е 3.2 на сто.


Бюджетът на ДОО е пресметнат при 2 765 158 осигурени лица, 116 314 безработните с право на обезщетение и при 2 195 220 пенсионери.


В областта на приходите, спрямо действащото законодателство в проекта за 2012 г. не са заложени нови политики. Запазват се размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и участието на държавата в осигуряването за фонд Пенсии''. Договорени са осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии. Запазва се диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2010 г., в размери съответно - 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от ЗБДОО за 2012 г., а за земеделските производители и тютюнопроизводители - 240 лева.


Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2000 лева.


Участието на държавата с трансфер във фонд Пенсии на ДОО възлиза на 2369.1 млн. лв. за 2012 г. В тези средства са включени трансфери за всички осигурени и самоосигуряващи се лица.


Запазва се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 136.08 лева


Не е променен и дневният размер на обезщетението за безработица от 7.20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа.


Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност. Без промяна е периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст от 240 лева.


Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 г. ще бъде 540 лева.


За 2012 г. не се правят вноски за фонд ''Гарантирани вземания на работниците и служителите. Запазва се максималният размер на гарантираните вземания от 1000 лева.


В резултат на тези политики по приходите за 2012 г. се предвижда да постъпят 8 465 555,7 хил.лв., а по разходите 8 462 341.5 хил.лева.


Най-голям относителен дял - 86.4 на сто от всички разходи заемат разходите за пенсии, следвани от разходите за социални помощи и обезщетения - 12.6 на сто. Към последните се включват разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане болен член от семейството и карантина, нетрудови и трудови злополуки, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица, профилактика и рехабилитация и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във