Банкеръ Daily

Новини

ПРОЕКТ ПОДПОМАГА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Приключи изпълнението на едногодишния партньорски проект на сдружение БАЛИЗ и Община Плевен Предоставяне на социалните услуги Социален асистент и Домашен помощник на лица, в това число и деца, с трайни увреждания в Плевен, както и на комплексни социални услуги в подкрепа на семействата, грижещи се за деца с трайни увреждания. Начинанието е осъществено с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
След проведена информационна кампания с цел популяризиране на дейностите и целите на проекта и обявяване официалния старт за предоставяне на услугите желание за участие са заявили 68 кандидат-потребители. Подборът е осъществен на основание извършена от служителите на дирекция Социално подпомагане оценка на потребностите от социални и лични контакти в домовете на кандидатите. Одобрени са били 41 потребители на услугата Домашен помощник и 27 - на услугата Социален асистент, от които 21 деца. Общо в рамките на проекта желание да получават услугите са изявили 81 лица. От тях 52 потребители вече са ползвали такава услуга, в т.ч. и 22 деца.
Текущо и основно почистване, помощ при поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, битови услуги включват дейностите, извършвани от домашния помощник. Социалният асистент пък осъществява помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; административни, медицински и педагогически (за деца) услуги. От 41 кандидатствали за извършване на услугите на база разработени критерии са одобрени и назначени 18 лица на длъжността Социален асистент и девет лица за длъжността Домашен помощник. Наетите за социални асистенти са преминали въвеждащо, основно и поддържащо обучение съобразно Методиката за предоставяне на услугата Социален асистент в общността.
В рамките на проекта децата потребители на тази услуга са получили консултации (общо 244) от педагог, психолог и методист кинезитерапевт. Изготвени са били и 24 индивидуални развиващи програми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във