Банкеръ Daily

Новини

Продължава разпродажбата на имуществото на обявената в несъстоятелност фирма Нур Тур - Варна

Лъчезар Бажлеков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Нур Тур ЕООД - Варна по т.д. 426/10 г. на Варненския окръжен съд, обявява на интересуващите се, че на 17 юни ще се проведе в канцеларията на синдика във Варна, ул. Д-р Людвиг Заменхоф № 12, ет.2, офис 2, повторна продажба на отделни вещи и имуществени права, собственост на дължника.
Става впърос за една четвърт ид.ч. от дворно място цялото с площ от 668 кв. м, находящо се на бул. Вл. Варненчик № 190-Б, представляващо урегулиран поземлен имот по плана на Варна. Началната тръжна цена на имуществото е 72 865 лева.
Продава се и търговски обект с площ от 73.90 кв. м, находящ се в едноетажна сграда с адрес ж.к. Владислав Варненчик във Варна, представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 680 кв. м, както и от правото на строеж върху терена. Началната тръжна цена на имуществото е 51 760 лева.
В търга влизат товарен автомобил марка ДАФ, модел Фургон, с година на производство 1990 г. и началната тръжна цена 3 600 лева и лек автомобил марка КИА модел Спортидж, с година на производство 1998 г. и началната тръжна цена 3 360 лева.
Посочените цени са с включен ДДС.
За участие в наддаването участниците следва да внесат задатък в размер на 10% от началната цена на съответното продавано имущество, вносим по банковата сметка на длъжника или в брой до края на деня, предхождащ деня на продажбата.
Лицата, желаещи да закупят отделни вещи и имуществени права, собственост на длъжника могат да извършат оглед всеки вторник и четвъртък от 10 до 12 часа. Книжата могат да се прегледат в канцеларията на синдика всеки вторник и четвъртък от 16.30 до 18.30 часа.
Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717ж от Търговския закон - чрез търг с явно наддаване, при стъпка за наддаване в размер на 200 лева за първа, 100 лева за втора, 50 лева за трета и 50 лева за четвърта група. Заявлението за участие за всяка отделна група се представя в канцеларията на синдика във Варна, ул. Д-р Людвиг Заменхоф № 12, ет.2, офис 2 на 17 юни от 10 до 13 часа. Всеки участник в търга следва да представи на синдика квитанция в оригинал за внесения задатък преди да е направил наддавателното си предложение. Другите документи за легитимация са: удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията към Търговския регистър, документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (ако наддавачът се представлява от пълномощник).
На 17 юни в 13 ч. в канцеларията на синдика във Варна, ул. Д-р Людвиг Заменхоф № 12, ет.2, офис 2 ще се проведе търг с явно наддаване на посоченото в обявлението имуществото поотделно за всяка обособена част. За купувач на обособената част от имуществото ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок 5 дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесения от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдика поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във