Банкеръ Daily

Новини

Продават складова база на обявеното в несъстоятелност дружество Комерсиал сико - Пловдив

Ана Миленкова - синдик на обявеното в несъстоятелност дружество Комерсиал сико ЕООД - Пловдив по т. д. № 528/2004 г. на Пловдивски окръжен съд, обявява на интересуващите се, че на 15 ноември от 12 до 13 часа в София, ул. Алабин № 34, ет. 4, ап. 8, ще се проведе публична продажба на имущество, собственост на длъжника.
Става въпрос за недвижим имот - складова база за зърно - гара Срацимир, село Срацимирово, община Грамада, област Видин, състоящ се от терен от 12 900 кв. м, кв. м, при съседи: от изток - гара Срацимир, от запад - земя на кооперация, от север - жп линия Видин - София, от юг - шосе Видин - Белоградчик. В сделката влизат и постройките върху него - склад № 1 от 990 кв. м, склад № 2 от 100 кв. м, трафопост от 49 кв. м и силоз - 5000 т с шахта и приемна.
Първоначалната тръжна цена е 67 879 лева.
Книжата за продажбата са на разположение на заинтересуваните в мястото на продажбата. Оглед на имуществата може да бъде извършен всеки работен ден до деня на продажбата.
Продажбата ще се извърши чрез тайно наддаване с наддавателни предложения, които трябва да съдържат: за предложенията от физически лица - трите имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес, за юридически лица - наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК, телефон, електронен адрес, - размер на предлаганата цена в български лева, изписан с цифри и думи и подпис на физическото лице или на лицето, овластено да представлява юридическото лице.
Наддавателното предложение се подава в запечатан плик. В плика трябва да бъдат приложени и доказателства за плащане на задатъка (вносна бележка, платежно нареждане, банково удостоверение и др.), както и удостоверение за актуално състояние, когато предложението изхожда от юридическо лице.
Пликовете с наддавателните предложения се предават на синдика в мястото и деня на продажбата от 12 до 13 часа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във