Банкеръ Daily

Новини

Продават се на търг недвижими имоти на обявената в несъстоятелност фирма ТехноИмпект - Шумен

Ивелин Иванов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма ТехноИмпект ЕООД - Шумен по т. д. № 505/2009 год. на Шуменския окръжен съд, обявява, че ще бъде извършена продажба на недвижими имоти, собственост на длъжника, чрез търг с тайно наддаване.
Общата им оценка е в размер на 5 068 222 лева. Продажбата ще се проведе на 24 март в канцеларията на синдика в Шумен. ул. Съединение № 68, вх. А, ет. 2, ап. 7.
Крайният срок за приемане на предложенията е до 10 часа в деня на продажбата - 24 март, в канцеларията на синдика, находяща се в Шумен, ул. Съединение № 68, вх. А. ет. 2, ап. 7.
Книжата за продажба са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика всеки работен ден от 10 до 11 часа.
За участие в търга, на основание чл.717в, ал. 2 от Търговския закон се внася задатък в размер на 10% (десет процента) върху оценката по банкова сметка при Търговска банка Д АД, финансов център Шумен.
Всеки наддавач посочва в предложението си предложената от него цена, означена с цифри и думи (словом). Наддавателните предложения се подават в канцеларията на синдика в запечатан плик, заедно с документ за внесения задатьк и се отразяват по реда на постъпването им във входящ регистър. Към предложението следва да са приложени удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и копие oт лична карта или друг документ за самоличност за физическото лице. Всеки наддавач следва да представи и декларация, че не попада сред лицата, посочени в чл.717г, ал.1 от Търговския закон, които нямат право да участват в наддаването
Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 24 март веднага след изтичане на посочения по горе краен срок за приемане па предложенията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във