Банкеръ Daily

Новини

Продават недвижим имот на обявената в несъстоятелност фирма Николов БВК - София

Елица Стоева - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Николов БВК АД - София обявява на интересуващите се, че на 14 октомври от 13 до 16 ч., включително, в канцеларията на синдика, в София, ул. Княз Борис І № 71, ще се проведе продажба при условията на пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон на недвижими имот, собственост на длъжника.
Става въпрос за Телчарник в село Долно Езерово, Бургаска община, състоящ се от обособен парцел с площ 4 221 кв. м, по плана на село Долно Езерово, в местността Герен бунар, при граници и съседи: парцел № 1 - стопански двор (неразделна собственост) и парцел № 153 - полски път (общинска собственост). В продажбата влизат и застроените върху парцела: хале 1 - стоманена конструкция със застроена площ 888 кв. м и хале 2 - лека метална конструкция със застроена площ 72 кв. м, съгласно скица от 1995 г. и трайно прикрепените към тях подобрения.
Началната цена на описания актив е в размер на 125 629 лева, представляваща 50 % от първоначалната оценка за конкретния актив.
Всички желаещи да прегледат документите, касаещи собствеността върху горепосочения недвижим имот могат да направят това всеки понеделник, вторник и сряда от 11 до 12.30 ч. в канцеларията на синдика.
Продажбата по реда на чл. 718 от Търговския закон ще се извърши чрез провеждане на преки преговори с потенциални купувачи, въз основа на постъпилите писмени предложения в канцеларията на синдика.
Крайният срок за подаване на предложенията на кандидат-купувачите е до 15 ч. на 14 октомври. Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от синдика същия ден в 16 часа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във