Банкеръ Daily

Новини

Продават на търг недвижими имоти на обявената в несъстоятелност фирма Дастимакс - Велико Търново

Марияна Банчева, синдик на обявената в несъстоятелност фирма Дастимакс ЕООД - Велико Търново по т. д. № 517/2009 г. по описа на Великотърновския окръжен съд, обявява на интересуващите се, че на 26 ноември от 14 часа (начало на наддаването) до 15 часа (край на наддаването), в канцеларията на синдика във Велико Търново, ул. Мармарлийска № 37, ще се проведе търг с тайно наддаване за недвижими имоти, собственост на длъжника.
Става въпрос за три апартамента и три склада във Варна, район Приморски.
Търгът ще се проведе при първоначална оценка, така както е посочена по-горе, за всеки актив. Таксите и данъците по прехвърлянето са за сметка на купувача.
Продажбата ще бъде извършена при условията на глава 46 Осребряване на имуществото, чл. 717в от Търговския закон.
Книжата за продажбата се намират в канцеларията на синдика във Велико Търново, ул. Мармарлийска № 37 и са на разположение на всеки заинтересуван, всеки работен ден от 1 до 20 ноември от 15 до 17.30 часа. Желаещите да закупят предлаганото имущество могат да се запознаят с документацията, да извършат оглед и да внесат задатък в размер на 10% върху оценката за участие в тайния търг, отделно за всяка позиция.
Наддавателните предложения се подават в срок, посочен в обявата в запечатан плик, като посочат име, съответно фирма на участника, седалище, адрес, БУЛСТАТ и телефон за кореспонденция, актив, за който се наддава, предложената цена с цифри и думи. Към предложението се прилагат: оригинал от банковия документ за внесен задатък, изрично пълномощно, в случай, че предложението са подава от пълномощник. За участие в търга се допускат само купувачи, които са внесли необходимия задатък и са удостоверили самоличността си: за представителите на юридическите лица: валидно съдебно удостоверение за актуално състояние и пълномощно за представителя на дружеството, а за физическите лица: лична карта.
Обявеният за купувач, трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения от него предварителен задатък.
Резултатите от наддаването ще бъдат обявени от синдика в деня на продажбата, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във