Банкеръ Daily

Новини

Продават на търг имущество на обявената в несъстоятелност фирма Темпо Строй Инженеринг

Александър Великов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Темпо Строй Инженеринг ЕООД, обявява на интересуващите се, че на 15 ноември в канцеларията на синдика, находяща се в София, ул. Лайош Кошут № 22, ап.2, ще се проведе продажба на имущества, собственост на длъжника.
Става въпрос за недвижими вещи: поземлен имот, с площ по документи 5000 кв. м, в землището на кв. Враждебна, община Столична, район Кремиковци, със статут неурегулиран поземлен имот и начин на трайно ползване - нива, тип на имота: земеделски, в местността Песоко. Нетната продажна цена по оценка е 41 600 лева.
В продажбата влизат и движими вещи: лек автомобил Ситроен Берлинго 2005, дизел, с цена 4 492 лв., самосвал Рено Керакс 380.18.Т, 2004, дизел, с цена 38 200 лв., самосвал Рено Керакс 380.32.Т, 2004, дизел, с цена 38 200 лв., багер колесен НУ1ЖОА1-К170Ш-7, 2005, дизел, с цена 71 100 лева.
Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача. Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване.
Оглед на имуществото може да бъде извършван, с предварителна заявка, всеки работен ден до 12 ноември, включително. Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересувани в канцеларията на синдика, находяща се в София, ул. Лайош Кошут № 22, ап.2.
Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата - 15 ноември, от 9 до 15 часа, в канцеларията на синдика, в София, ул. Лайош Кошут № 22, ап.2. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирмата на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обособената част, за която наддават. Кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на десет на сто от началната цена на имуществото, за което участват; изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателства за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние в случай, че участникът не е пререгистриран съгласно Закона за търговския регистър.
Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата - 15 ноември, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във