Банкеръ Daily

Новини

Продават като обособена част Алуминиеви отпадъци, собственост на длъжника Кремиковци

Цветан Банков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци АД по т.д. № 95/2007 г. по описа на Софийския градски съд, обявява на интересуващите се, че на 13 април от 14 часа в канцеларията на синдика в София, кв. Ботунец, Административна сграда на Кремиковци АД, етаж II, Дирекционна зала, ще се проведе продажба на обособена част от имуществото на дружеството.
Става въпрос за Алуминиеви отпадъци, подробно описани в доклад за определяне на пазарна стойност от 28 февруари 2011 г., изготвен от Консултантска къща Амрита ООД.
Количеството на алуминиевите отпадъци е 20 тона. Оценката (началната цена) на обособената част от имуществото на длъжника е 40 хил. лева.
Продажбата ще се извърши по реда на чл. 717в. от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване. Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 12 април, включително, от 10 до 15 часа, след предварителна заявка в канцеларията на синдика.
За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в размер на 4000 лева по особената сметка на синдика на Кремиковци АД (в несъстоятелност).
За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика:документ, удостоверяващ внесен задатък - задатъкът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка на синдика преди започване на търга;документ за самоличност; удостоверение за актуално състояние, легитимиращо участника; нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител; лиценз, издаден в съответствие със Закона за управление на отпадъците и Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
Предложенията за цена, посочени с цифри и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика в деня на продажбата - 13 април от 13 до 14 часа. Веднага след изтичането на този срок синдикът ще обяви постъпилите наддавателни предложения за обособената част от имуществото на длъжника в присъствието на явилите се наддавачи.
За купувач на обособената част ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Той трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.
Съгласно разпоредбите на чл. 717з. от Търговския закон, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага обособената част от имуществото на длъжника.
Имуществото ще бъде предадено от синдика във владение на купувача след влизане в сила на постановлението за възлагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във