Банкеръ Daily

Новини

Продават имущество на обявената в несъстоятелност фирма Стамби - Кюстендил

Борис Борисов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Стамби ЕООД - Кюстендил обявява продажба, която ще се проведе на 27 септември от 11 до 12 ч. по реда на чл. 717в от Търговския закон на имущество на длъжника.
Продават се три товарни автомобила КАМАЗ 5511 и един Форд Транзит, багер верижен КатерПилар 320, челен товарач Либхер L564, компютърна конфигурация и касов апарат.
Оценката на продаваемото имущество от масата на несъстоятелността е определена от вещо лице, като същата е докладвана на съда и кредиторите на общото събрание на 24 август 2010 година.
Всеки желаещ да участва в продажбата може да се запознае с документите по продажбата в канцеларията на синдика в София, бул. Патриарх Евтимий № 21Б, над партер, през работните дни от 13 до 24 септември от 10 до 12 часа.
Продажбата ще се проведе в канцеларията на синдика в София, бул. Патриарх Евтимий № 21Б, над партер.
Продажбата се открива от синдика в 11 часа на обявената дата. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си пред синдика с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Синдикът отразява по реда на постъпването им подадените предложения във входящ регистър. Офертите се подават до 12 часа.
Веднага след 12 часа синдикът обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на всяка вещ се счита този наддавач, който е предложил най-висока цена за вещта. Ако най-високата цена за една вещ е предложена от повече от един наддавач, купувачът на съответната вещ се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола, който се подписва от него и от явилите се наддавачи. При отказ на участник да подпише протокола, това обстоятелство се удостоверява в самия протокол от синдика.
Обявеният за купувач следва в срок от пет календарни дни от деня на продажбата да внесе предложената от него цена като приспадне внесения задатък по особената сметка на Стамби ЕООД (в несъстоятелност) при Първа инвестиционна банка.
Всички разходи, свързани с участието в продажбата и за прехвърлянето на вещите са за сметка на участващите, съответно на обявения за купувач.

Facebook logo
Бъдете с нас и във