Банкеръ Daily

Новини

Продават активи на обявената в несъстоятелност фирма Трема - Трявна

Георги Събев - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Трема АД - Трявна по т. д. № 539/2001 г. на Габровски окръжен съд, обявява продажба чрез търг с тайно наддаване на обособена част от вещи и имуществени права, представляваща Обекти на интелектуална собственост.
Става въпрос за търговска марка Трема - комбинирана, регистрирана на 6 февруари 2002 г. в Патентно ведомство на България.
Продажбата ще се проведе на 22 октомври в административната сграда по адреса на управление на Трема АД (в несъстоятелност): Трявна, ул. Бедек № 1, ет. 4, при начален час на търга - 11 часа.
Оценката на обособената част, предмет на продажбата, е 250 лева.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифра и думи и подава предложението си в запечатан непрозрачен плик, заедно с квитанция за внесения задатък. На плика всеки наддавач изписва трите си имена, ЕГН и адрес (за физическите лица), съответно фирма, седалище и адрес на управление (за юридическите лица и едноличните търговци).
Предложенията се подават в деня на продажбата, най-късно до 11 часа - краен срок за подаване на предложенията. Всички кандидати представят и декларация, че по отношение на тях не съществува забрана за участие в наддаването по чл. 717г, ал.1 от Търговския закон. Предложенията на юридическите лица се подават от законния представител. Предложенията могат да се подават и от пълномощник с изрично писмено пълномощно, като в този случай при подаване на предложението се представя и оригинал на пълномощното. При подаване на предложение от търговец, задължително се представя оригинал на съдебно удостоверение за актуално състояние.
Обявеният за купувач трябва да плати предложената цена в срок до пет дни от приключване на продажбата като се приспада внесения задатък.
Книжата по продажбата са на разположение на всеки заинтересуван на адреса на управление на дружеството в Трявна, ул. Бедек № 1, от 10 до 15 часа всеки работен ден.

Facebook logo
Бъдете с нас и във