Банкеръ Daily

Новини

Продават активи на обявената в несъстоятелност фирма Бета

Цветан Банков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Бета АД по т.д. № 53/2006 г. по описа на Плевенския окръжен съд, обявява на интересуващите се, че на 13 май в кацеларията му в Червен бряг, кв. Индустриален, комплекс Бета, ще се проведе продажба на обособена част от имуществото на дружеството.
Става въпрос за недвижим имот по плана на село Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен, представляващо дворно място с площ по скица 19 425 кв. м, заедно с изградените в имота главен производствен корпус с разгъната застроена площ (РЗП) от 3366 кв. м, спомагателен корпус с РЗП от 575 кв. м, ел. подстанция и трафопост с РЗП от 76 кв. м, административна сграда с РЗП от 1410 кв. м, пропуск с РЗП от 13 кв. м, компресорно с РЗП от 347 кв. м, сграда помпена станция с РЗП от 34 кв. м, сграда ГСМ с РЗП от 29 кв. м, вътрешни пътища и площадки със застроена площ 1500 кв. м, площадкови мрежи и ограда, подробно описано в доклад за оценка от 22 март 2010 г., изготвен от инж. Росица Цанкова.
Оценката (началната цена) на недвижимия имот е 241 250 лева.
Продажбата ще се извърши чрез търг с тайно наддаване. Книжата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 12 май от 11.00 до 14.00 ч., след предварителна заявка в канцеларията на синдика.
За допускане до участие в продажбата кандидатите следва да представят на синдика документ, удостоверяващ внасянето на задатък, за самоличност, удостоверение за актуално състояние - за юридически лица, нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.
Предложенията за цена, посочени с цифра и думи, се подават заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик в канцеларията на синдика в деня на продажбата - 13 май, от 14.00 до 14.30 часа. Веднага след изтичането на този срок синдика ще обяви постъпилите наддавателни предложения за обособената част от имуществото на длъжника в присъствието на явилите се наддавачи.
За купувач на обособената част ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Той трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако това не стане, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва надцавача, предложил следващата най-висока цена. Ако и той не внесе цената в петдневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.
Купувачът ще бъде въведен във владение от синдика след влизане в сила на постановлението на Плевенския окръжен съд за възлагане, заплащане на таксите за прехвърляне на имота и представяне на удостоверение за извършено вписване на постановлението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във