Банкеръ Daily

Новини

Продава се пакет акции, собственост на обявената в несъстоятелност фирма ТрансСтрой Пловдив

Синдикът на обявената в несъстоятелност фирма ТрансСтрой Пловдив АД - Берковица, продава пакет акции в Каменов и Ко КДА - Кюстендил, собственост на длъжника, чрез преговори с потенциални купувачи. Началната цена ще бъде 80% от обявената в оценката на вещото лице, или 99 200 лв., без включен ДДС.
Продажбите ще се проведат в офиса на синдика в Разград, ул. Цар Асен № 2, ет. 3, офис 6, всяка сряда от седмицата, считано от 27 юли от 10 часа. Предложения се приемат до 12 часа, същия ден.
За купувач на акциите се определя лицето предложило най-висока цена, дори то да е единствен участник в продажбата. Той се задължава да внесе предложената от него цена до 17 часа, в понеделник, следващата седмица след продажбата, като приспадне внесения депозит. За извършената продажба се издава съответна фактура и се съставя договор за продажбата с джиросване на акциите.
При отказ или забава на определения купувач да внесе предложената цена, същият губи направения от него депозит. Депозитът на останалите участници се връща с платежно нареждане при представено и подписано искане до синдика по посочена от тях сметка, незабавно след определянето на купувача.
Непредставено искане за връщане на депозита е условие за последващо участие, ако определенят купувач се откаже от покупката.
Определянето на купувача става с протокол изготвен от синдика и подписан от лица участвали в продажбата. Таксите и данъците по прехвърляне собствеността на имуществото, са за сметка на купувача.

Facebook logo
Бъдете с нас и във