Банкеръ Daily

Новини

Продава се още една обособена част на обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци

Цветан Банков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци АД по т.д. № 95/2007 г. по описа на Софийския градски съд, обявява на интересуващите се, че на 31 март от 13 часа в канцеларията на синдика в София, кв. Ботунец, Административна сграда на Кремиковци АД, етаж II, Дирекционна зала, ще се проведе продажба на обособена част от имуществото на дружеството.
Става впърос за Кранови релси, подробно описана в доклад за определяне на пазарна стойност от 8 декември 2010 г., изготвен от Консултантска къща Амрита ООД.
Оценката (началната цена) на обособената част от имуществото на длъжника е 59 566 лева. Продажбата ще се извърши по реда на чл. 717ж. от Търговския закон - чрез търг с явно наддаване, с начална цена 80 на сто от оценката - 47 653 лева. Стъпката за наддаване е петстотин лева. Наддаването ще се извърши чрез вписване на предложенията за цена в наддавателен лист. Книжата за продажбата са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 30 март от 10 до 15 часа, след предварителна заявка в канцеларията на синдика.
За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в размер на 4 766 лева по особената сметка на синдика на Кремиковци АД (в несъстоятелност).
За допускане до участие в търга кандидатите следва да представят на синдика в деня на продажбата 31 март от 12 часа до 13.00 часа: документ, удостоверяващ внесен задатък - задатъкът се счита за внесен, ако сумата е постъпила по особената сметка на синдика преди започване на търга; документ за самоличност; удостоверение за актуално състояние, легитимиращо участника; нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.
За купувач на обособената част ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Той трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.
Съгласно разпоредбите на чл. 717з. от Търговския закон, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага обособената част от имуществото на длъжника.
Имуществото ще бъде предадено от синдика във владение на купувача след влизане в сила на постановлението за възлагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във