Банкеръ Daily

Новини

Продава се обособена част от от имуществото на длъжника Кремиковци

Цветан Банков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Кремиковци АД по т. д. № 95/2007 г. по описа на Софийския градски съд, на основание чл. 717а от Търговския закон обявява на интересуващите се, че на 16 март от 14 часа в канцеларията на синдика в София, кв. Ботунец, Административна сграда на Кремиковци АД, етаж II, Дирекционна зала, ще се проведе продажба на обособена част от имуществото на дружеството.
Става въпрос за Профили, винкели и шини от обикновена въглеродна СТЗ, подробно описано в доклад за определяне на пазарна стойност от 8 декември 2010 г., изготвен от Консултантска къща Амрита ООД.
Оценката (началната цена) на обособената част от имуществото на длъжника е 55 605 лева.
Продажбата ще се извърши по реда на чл. 717ж от Търговския закон - чрез търг с явно наддаване, с начална цена 80 на сто от оценката - 44 484 лева. Стъпката за наддаване е петстотин лева.
Продажбата ще се извърши чрез вписване на предложенията за цена в наддавателен лист. Книжата за търга са на разположение на заинтересованите в канцеларията на синдика. Оглед на обособената част може да се извършва всеки работен ден до 15 март от 10 до 15 часа, след предварителна заявка в канцеларията на синдика.
За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в размер на 4 449 лева по особената сметка на синдика на Кремиковци АД (в несъстоятелност).
За допускане до участие в търга кандидатите следва да представят на синдика в деня на продажбата 16 март от 13 до 14 часа: документ, удостоверяващ внасянето на задатък; документ за самоличност; удостоверение за актуално състояние, легитимиращо участника; нотариално заверено изрично пълномощно, когато кандидатът участва в наддаването чрез представител.
За купувач на обособената част ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Той трябва в срок от пет дни от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако в този срок цената не бъде внесена, задатъкът служи за удовлетворяване на кредиторите, а за купувач се поканва наддавача, предложил следващата най- висока цена. Ако и той не внесе цената в пет дневен срок от обявяването му за купувач, внесения от него задатък също се задържа за удовлетворяване на кредиторите и се поканва следващия по реда на предложените цени наддавач и така при нужда до изчерпване на всички наддавачи, направили действителни наддавателни предложения.
Съгласно разпоредбите на чл. 717з от Търговския закон, когато лицето, обявено за купувач, внесе своевременно дължимата сума, Софийски градски съд с постановление му възлага обособената част от имуществото на длъжника.
Имуществото ще бъде предадено от синдика във владение на купувача след влизане в сила на постановлението за възлагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във